Screenshots

Description

Vad är Badvatten?

Vill du veta om det är goda förutsättningar för en tur till stranden? Klicka på en flagga och se badvattnets kvalitet och strandvädret. Vid röd flagga kan mad innebära en hälsorisk.

Hur sätts färgen på flaggorna?
Varje flagga i kartan representerar en strand och varje strand finns representerad i modellen. Därmed kan man ur modellen få data för bakteriekoncentrationerna kring stranden. Data används för att sätta färgen på flaggan som representerar stranden enligt följande:

• Det sätts grön flagg när det förutspås bli bra badvattenkvalitet. Det innebär att
bakteriekoncentrationerna vid ingen tidpunkt under det berörda dygnet kommer
överstiga de fastslagna gränsvärdena

• Det sätts röd flagg när det förutspås bli dålig badvattenkvalitet. Det innebär att
bakteriekoncentrationen vid någon tidpunkt under det berörda dygnet kommer
överstiga de fastslagna gränsvärdena.

• Gränsvärdet för bra badvattenkvalitet är 500 E. coli per 100 ml respektive 200
Enterokocker per 100 ml.

• Det sätts gul flagg om det inte är möjligt att förutspå badvattenkvaliteten på
stranden. Orsaken till detta kan ses om du håller muspekaren över.


Vad orsakar en varning i Badvatten?

Prognosen för badvattenkvaliteten baseras på datorsimuleringar av koncentrationer av bakterierna E. coli och Enterokocker i badvattnet. Närvaro av dessa bakterietyper indikerar att vattnet är förorenat av avloppsvatten och att badvattnet kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier.
Låga koncentrationer av bakterierna utgör ingen hälsorisk. EU har fastställt gränsvärden för när bakterierna utgör en hälsorisk och när de badande bör varnas. I varningssytemet sätts röd flagga om datorsimuleringarna visar att det är risk att gränsvärdena överskrids.
Datamodellens prognos av risken för höga koncentrationer av E. coli och Enterokocker bygger på data på utsläpp av renat avloppsvatten till havet eller till vattendrag som mynnar i havet.

Normalt leds bara renat avloppsvatten ut via reningsverkets utloppsledning i mängder som inte ger problem. Men i samband med kraftigt regn har avloppsystemet inte kapacitet att transportera allt vatten och det leds ut orenat vatten via bräddavlopp samt att större mängder vatten än vanligt leds ut genom utloppsledningarna.

What’s New

Version 2.3.5

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

Mindre buggfixar

App Privacy

The developer, Dhi Group, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like