ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และสังสรรค์กันจากที่ไหนก็ได้อย่างปลอดภัย สร้างและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงที่รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คนได้อย่างปลอดภัยด้วย Google Meet

ฟีเจอร์ที่สำคัญได้แก่
• จัดการประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูงได้แบบไม่จำกัด
• ประชุมได้อย่างปลอดภัย - การประชุมทางวิดีโอได้รับการเข้ารหัสขณะรับส่งข้อมูลและมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดจะช่วยให้คุณประชุมได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล
• เข้าถึงได้ง่าย − แค่แชร์ลิงก์ ผู้ที่คุณเชิญก็จะเข้าร่วมได้ด้วยคลิกเดียวจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง
• แชร์หน้าจอเพื่อนำเสนอเอกสาร สไลด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
• ไม่พลาดทุกข้อมูลด้วยคำบรรยายวิดีโอแบบเรียลไทม์ โดยเทคโนโลยีการแปลงคำพูดเป็นข้อความจาก Google
\n

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์

• กล้อง: ต้องใช้เพื่อให้ผู้อื่นเห็นคุณในขณะประชุมผ่านวิดีโอ
• ไมโครโฟน: ต้องใช้เพื่อให้ผู้อื่นได้ยินคุณในระหว่างประชุม
• คลังภาพ: ต้องใช้เพื่อให้คุณเลือกรูปโปรไฟล์สำหรับบัญชี

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 47.0.0

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและความเห็น

4.3 จาก 5
24.9K รายการจัดอันดับ

24.9K รายการจัดอันดับ

Tasha McFairyMuffin ,

Good but needs improvements

As a high school student, I use google meet for 8 hours each day, so I know a lot about the app and about what it can and can’t be used for. I think there are many things about this app that set it above the other meet softwares such as zoom, yet there can be improvements. Take it from someone who spends more time on this app each day then he spends sleeping each night. Sometimes a teacher or student may be too loud or too quiet and you cannot change the volume because it will also change the volume of whatever other audio you are listening to, such as a Vodcast or music or a helpful video in general. This has happened to me quite frequently, at least once a day, and I have grown quite annoyed with this issue. One thing I’ve thought of is adding the ability to change the volume of individual people, as this would allow me to listen to a tutorial video on significant figures while at the same time enduring the pain of my teacher talking with her mic down her throat. Anything added to help with this would be greatly appreciated.

Afnan Kabir ,

Works... Just needs some more work and attention

Hi. I am a student and have been using Google Meet for COVID-19 situation. It is a good app for classes and other stuff. I have been using this app for almost 6 months after my teachers decided to use Meet instead of Zoom. I spotted some problems during my time. But this new update fixed them all. And also made more issues...😒. But I expect that Google will detect them and fix them. I personally love this new update,but it made some more problems.

1. When I press the power button I automatically leave the meeting and everything just freezes up.

2. At the older version,I used to have the previous meeting links in the main menu. But here, there is nothing.

3.when I join a meeting the sound doesn’t come from the speaker of the iPhone. Instead it comes from the little speaker which is used for normal phone calls.

4. While using eardphones...(I have apple earphones) when I press the middle button of the earphones,I get out of the call. Instead of getting out of calls,the middle button should be used to turn on/off the microphone cuz that will be super handy.

5. In this update,the place where the name of all meeting members show I can't see whose camera is on or off. And I can't pin them by easily tapping at their ID

6. The option of chat should be aside the switch camera option. (It's the finest place of I can think of)

7. Add tile view. PLEASE!!!

I hope Google sees this and makes the right changes to this useful app.

ความคิดเห็นของนักพัฒนา ,

Hello again, Afnan. In that case, if it continues to occur after following the recommended steps, we suggest visiting our Help Center: https://goo.gle/3b9wlNm. And also you can report feedback in the Google Meet app > Settings Menu (top left) > Send feedback.

john william yotuber ,

Updates are awsome, but are hard to get used.

Meet is a good app to use for meetings. But theres a problem where the new updates are just soooooooooooo hard to get used to. Like for example, the latest update had changed some features of the app and supports night mode, but the problem is that if you are a teacher, and if you need to go and check the chat log, you have go back and forth( meaning go back to the screen and go back to the chat log and it goes on).
Before you can open the chat log and then present the screen. But now, its so difficult that some schools has changed apps by going from meet to zoom. Please fix😾

ข้อมูล

ผู้ขาย
Google LLC
ขนาด
143 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 12.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, Belarusian, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กาลิเชียน, คาซัค, คาตาลัน, คุชราตี, จอร์เจีย, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ