iPhone 截屏

简介

The Daiviet CRM là ứng dụng hỗ trợ khách hàng nhận sản phẩm, trả sản phẩm về công ty, kiểm kê sản phẩm, đăng ký bảo hành sản phẩm và báo cáo về tồn kho.

App 隐私

开发者“daiviet”已表明该 App 的隐私规范可能包括了下述的数据处理方式。有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未收集数据

开发者不会从此 App 中收集任何数据。

隐私处理规范可能基于您使用的功能或您的年龄等因素而有所不同。了解更多

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App