K-My Funds 4+

Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

Diseñada para iPhone

    • Gratis

Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

"ให้คุณไม่พลาดในทุกจังหวะของการลงทุนและการลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆกับแอพกองทุนรวมบลจ.กสิกรไทย" "Don't miss every step of your investment and easy investment with KAsset Mobile Application"
K-My Funds บริการที่ช่วยให้การลงทุนกองทุนรวมของบลจ.กสิกรไทยเป็นเรื่องง่าย บริการช่วยแนะนำการลงทุน ค้นหาพอร์ตลงทุนที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถทำรายการซื้อ ขาย เปิดกองทุนใหม่ และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทันที ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านWIFI และระบบ GPRS/EDGE/3G ของโทรศัพท์มือถือทุกเครืองข่ายหลัก ด้วยความปลอดภัยระดับสูง โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลเครื่อง เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่านส่วนตัวทุกครั้งก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน
K-My Funds the mobile application service that provide you investment advisory, find your preferable mutual fund with Fund Navigator and mutual fund transaction of KAsset wherever you are. The service is provided through WIFI and GPRS/EDGE/3G mobile network of all major operators. K-My Funds is the high level security mutual fund application service which has a strong identity verification process, mobile number verification and using your own 6-digit Password.
บริการประกอบด้วย : Services :
- บริการค้นหากองทุน (Fund Navigator) บริการค้นหากองทุนที่ต้องการง่ายๆผ่านตัวช่วย 4 ทางเลือก Find your preferable mutual fund with 4 search options with Fund Navigator
- ทดลองจัดพอร์ตลงทุน (My Port Simulator) ทดลองจัดพอร์ตการลงทุนก่อนลงทุนจริง เริ่มจากพอร์ตการลงทุนแนะนำที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามต้องการ พร้อมดูผลตอบแทนย้อนหลัง Simplify your investment through My Port Simulator before putting money into it. Begin with a recommended model portfolio suited to your risk appetite, and adjust it as desired.
- คำนวณแผนเกษียณ (Retirement Plan) ประเมินเงินออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ Assess your savings to get ready for retirement with Retirement Plan
- คำนวณภาษี(Tax Calculators) เครื่องมือคำนวณภาษีเบื้องต้นช่วยคำนวณภาษีที่จะต้องจ่าย ตามรายได้ที่ได้รับ และจากการได้รับการยกเว้น ภาษาอังกฤษไม่มีนะคะ
- ประเมินความเสี่ยงการลงทุน (Customer Risk Profile) ทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบความสามารถในการรับความเสี่ยงการลงทุนได้มากน้อยอยู่ในระดับใด Questionnaire for Customer Risk Profile Assessment
- SMS Fund Alert บริการแจ้งยืนยันการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน เงินปันผล พร้อมอัพเดตข่าวสารและข้อเสนอพิเศษจากกองทุนรวมกสิกรไทย SMS Fund Alert, transaction confirmation alert via SMS together with news and special offer information that helps you not to miss any investment information
- ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและข้อมูลการลงทุน มูลค่าคงเหลือล่าสุด พร้อมดูผลตอบแทนย้อนหลังจากการลงทุน Investment balance portfolio checking with historical return
- ซื้อ สามารถซื้อกองทุนและชำระเงินได้ทั้งหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตกสิกรไทย(LTF/RMF) ได้ทั้งกองทุนทั่วไป กองทุนLTF/RMF และกองทุนที่เปิดเสนอขายครั้งแรก(IPO) Purchase existing/new fund transaction with direct debit and Kasikorn credit cart(LTF/RMF)
- ขาย สามารถทําการขายคืนกองทุนทั่วไป และกองทุน LTF/RMF ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ Redeem/Sell your investment unit
- สับเปลี่ยน สามารถเลือกกองทุนทีต้องการสับเปลี่ยนได้ทัง กองทุนรวมทั่วไป และกองทุน LTF /RMF Switch your investment unit
- วางแผนการลงทุน สามารถสร้างแผนการซื้อ ขาย ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ด้วยตนเอง Plan your investment transaction by weekly, monthly and yearly
- รายการเคลื่อนไหว แสดงรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนที่รอการจัดสรรหน่วยลงทุน Check your waiting for proceeding transaction.
- Fund Story เมนูค้นหาและดูข้อมูลกองทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจและติดตามความเคลื่อนไหวราคาและผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน "Fund Story", all about the funds information that helps you to search and track for the fund's latest price, historical price, information and performance.
- ข้อความถึงฉัน โดยจะเป็นเหมือนผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว Personalized Adviser ผ่าน Notification Alert เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการลงทุนและลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ "My Message" , the investment advice as your personal investment adviser through Notification Alert for you to invest more effectively.

Novedades

Versión 2.2.2

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

Privacidad de la app

El desarrollador (Kasikorn Asset Management Co., Ltd.) indicó que, entre las prácticas de privacidad de la app, pueden incluirse el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

Datos asociados con tu identidad

Los siguientes datos pueden recopilarse y asociarse con tu identidad:

  • Información de contacto
  • Contenido de usuario
  • Identificado­res
  • Datos de uso

Las prácticas de privacidad pueden variar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Más información

Más sobre este desarrollador

Quizás te interese

Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas