Snímky obrazovky

Popis

Inteligentní možnost ovládání topného, ventilaèního nebo chladícího systému Vaillant pomocí aplikace a možnost být kdykoli informován o provozním stavu a systémových informacích.
SensoAPP je aplikace pro použití s regulátorem sensoCOMFORT VRC 720.

SensoAPP nabízí následující funkce:

Svoboda a flexibilita
Regulujte svùj topný systém Vaillant kdykoli, i když jste na cestách, na úroveò požadovaného topného komfortu. Už se nemusíte starat o zbyteènou spotøebu energie se sensoAPP.
Mùžete snadno nastavit èasové programy pro vytápìní, teplou vodu, cirkulaci, chlazení a vìtrání, a už na regulátoru nebo prostøednictvím aplikace.
Øada speciálních funkcí umožòuje rychlé ruèní nastavení bez zmìny v programech.

AmbiSENSE individuální ovládání místností
Se samostatnì dostupnými prvky ambiSENSE mùžete rozšíøit a optimalizovat celý systém vytápìní a pomocí sensoAPP nastavit požadovanou komfortní teplotu pro jednotlivé místnosti. AmbiSENSE také pomáhá šetøit náklady na vytápìní.
Nastavte si individuální požadovanou teplotu v místnosti. Pokud je toho dosaženo, topný systém se automaticky pøepne do pohotovostního režimu. Pokud studený vzduch proudí do místnosti z otevøených oken, systém reaguje a také automaticky snižuje pøívod tepla.

Zpráva o spotøebì energie
U výrobkù s oznaèením iQ jsou v sensoAPP dostupné orientaèní údaje o spotøebì energie (nebo o solárním výtìžku pro solární stanice VPM-S, VPM-D a VPM-W).

Provozní bezpeènost
Aplikace Vás informuje o stavu Vašeho topného systému. Patøí mezi nì bìžné hlášení provozu, potøeba údržby nebo preventivní zprávy.

Certifikovaná bezpeènost dat
Testováno a certifikováno dle VDE Smart Home Seal. Certifikovaná ochrana soukromí a dùvìrných dat.

Jaké jsou požadavky na provoz sensoAPP a jaké topné systémy jsou kompatibilní?
Kompatibilní s E-Bus zaøízeními Vaillant (od roku výroby cca 2007) s modulem pro internetovou komunikaci VR 900/920/921 a regulátorem SensoCOMFORT VRC 720 (f).

Nekompatibilní se zaøízením geoTHERM a regulacemi jako multiMATIC 700, calorMATIC 470, calorMATIC 630 a auroMATIC 620 atd. (pouze s regulátorem SensoCOMFORT VRC 720).

Novinky

Verze 3.8

general stability improvement

Hodnocení a recenze

1,3 z 5
Hodnocení: 4

Hodnocení: 4

Wick89 ,

Bug

I cant choose time of away from home after upgrade on ios 14

Bambůča ,

Very slow

Very slow synchronisation when reading information from regulator and also when updating configuration.

ladinek89 ,

Idiota

Tohle vymysleli naprostí zoufalci. Zbytečné údaje o provozu jsou jen snad pro kontrolu kotle, ale aby byli údaje o skutečném provozu a spotřeby tak jako e-relax za 1/4 ceny je na soudruhy asi moc. V dnešní době s takovou aplikací a za naprosto předražený hardware může jít na trh akorát sprostý nenažraný výrobce. A pak se divý, že Číňani udělají a prodávají funkční věc za 1/10 ceny a s marží, ze které je pak koupí.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář „Vaillant Group“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Údaje spojené s vámi

Následující údaje mohou být shromažďovány a propojeny s vaší identitou:

  • Poloha
  • Kontaktní údaje
  • Kontakty
  • Uživatelský obsah
  • Identifikátory

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Další od tohoto vývojáře

Také by se vám mohlo líbit