iPhone Screenshots

Description

Asset Mobile е нашият начин да спестим Вашите време и средства, предоставяйки Ви сигурни, изгодни, бързи и интуитивни достъп и управление на основни банкови продукти и услуги.

Благодарение на нашето безплатно приложение, Интернешъл Асет Банк ще е винаги до Вас, без да се налага да се съобразявате с работното време на финансовите ни центрове.

За ваше улеснение в Asset Mobile са разработени множество функционалности, които позволяват:

• Следене на сметките в движение, заедно с получаване на актуална информация за баланс, натрупани лихви, падежни дати и други важни данни;
• Преглед бързо и лесно на движенията по тях с интелигентни механизми за търсене и филтриране;
• Нареждане и потвърждаване на преводи без усилия, само с няколко докосвания – интелигентната система за разплащания ще Ви води стъпка по стъпка, плавно и без усилия, готова да помогне с допълнителна информация;
• Осъществяване на плащания към запазени получатели с удобни шаблони и само с едно докосване;
• Обмяна на суми в различни валути при най-добри условия;
• Преглед на цялостна информация за Вашата карта;
• Лесно проследяване на авторизации и осчетоводени транзакции с умело поднесени отличителни данни;
• Незабавно погасяване на задължения по кредитни карти;
• Получаване на push нотификации.

И за да сте напълно спокойни, помислихме сериозно за сигурността:

• Потвърждаване на банковите операции интуитивно и защитено, с включено биометрично разпознаване посредством Face ID / Touch ID или PIN код, сигурно запечатани във Вашия Asset Token;
• Наличие на широка гама лимити, които допълнително да защитават Вашите авоари.


Asset Mobile is our way of saving your time and money by providing you with secure, affordable, fast and intuitive access to and management of basic banking products and services.

Thanks to our free application, International Asset Bank will always be there for you, without having to comply with the opening hours of our financial centers.

For your convenience, many functionalities have been developed in Asset Mobile, such as:

• Keeping track of the accounts as you go, together with receiving up-to-date balance sheet information, interest accrued, maturity dates and other details;
• Quick and easy review of the accounts activity through smart mechanisms for searching and filtering;
• Effortless ordering and confirming of transfers with just a few taps – the smart payment system will guide you step by step, smoothly and effortlessly, ready to help with additional information;
• Making payments to saved recipients with convenient templates and with a single tap;
• Exchanging of amounts in different currencies at optimum conditions;
• Possibility to view complete information about your payment card;
• Easy tracking of authorizations and accounted transactions with expertly presented distinctive data;
• Immediate repayment of credit card obligations;;
• Receiving of push notifications.

And to keep you calm, we thought seriously about security:

• The confirmation of any bank transaction is intuitive and secure, with biometric recognition enabled by Face ID / Touch ID or PIN code securely sealed in your Asset Token software;
• We introduced a wide range of transaction limits to further protect your funds.

What’s New

Version 3.1.3

Представяме Ви Asset Mobile 3.1.3. В тази актуализация сме включили:
∙ Изчистване на различни некоректни ситуации.

Welcome to Asset Mobile 3.1.3. With this update we have included:
∙ Minor bug fixes.

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Information

Provider
International Asset Bank AD
Size
102.4 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Bulgarian

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like