GPC Geiriadur Welsh Dictionary 4+

Geiriadur Prifysgol Cymru

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd (CAWCS) Cyf.

Designed for iPad

    • 5.0 • 15 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr PROFIADOL. / Designed for Welsh speakers and ADVANCED learners. (Less advanced learners are advised to use Ap Geiriaduron.)

[English below]
Mae ap GPC yn cynnwys holl ddata Geiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur Cymraeg cynhwysfawr tebyg i’r Oxford English Dictionary. Yn wahanol i GPC Ar Lein (gpc.cymru), mae modd lawrlwytho holl gynnwys y Geiriadur i’ch dyfais fel nad oes angen cysylltiad â’r Rhyngrwyd i’w ddefnyddio. Diffinnir pob gair yn Gymraeg gyda chyfystyron Saesneg ac enghreifftiau o’i ddefnydd o bob cyfnod ynghyd â tharddiad (etymoleg) i bob gair. Rhoddir gwybodaeth ramadegol fel cenedl a ffurfiau lluosog enwau.

Nodweddion:
Geiriadur Prifysgol Cymru yw’r geiriadur Cymraeg mwyaf gyda

- 124,500 o ddangoseiriau

- 7,150 o amrywiadau

- 34,400 o gyfuniadau (ymadroddion)

- 475,000 o ddyfyniadau enghreifftiol gyda manylion am y ffynonellau

- dros 60,000 o groesgyfeiriadau.
Mae modd chwilio drwy’r dangoseiriau, yr amrywiadau, a’r cyfuniadau am air neu ymadrodd.
Er mwyn hwyluso’r chwilio, mae’r ap yn anwybyddu acenion, rhifau, a’r sillgoll, gan restru’r holl ganlyniadau i chi gael dewis o’u plith.
Os yw’r ap yn methu dod o hyd i’r gair rydych wedi chwilio amdano, bydd yn cynnig rhestr o eiriau tebyg.
Mae’r ap yn chwilio am ffurfiau treigledig geiriau yn awtomatig er mwyn dod o hyd i fwy o ganlyniadau.
Gallwch ddefnyddio nodau arbennig (neu ‘wildcards’: ‘*’, ‘?’, ‘+’).
Gallwch chwilio drwy’r cyfystyron Saesneg gan ddefnyddio’r un nodau arbennig.
Does dim angen bod ar lein i ddefnyddio’r ap. Mae’n bosibl lawrlwytho’r holl ddata (tua 185MB) drwy gysylltiad WiFi er mwyn gallu defnyddio’r ap yn annibynnol o’r Rhyngrwyd. Os nad oes digon o le ar y ddyfais, mae’n bosibl lawrlwytho fersiwn llai o’r data (sy’n cymryd tua 132MB drwy hepgor y dyfyniadau enghreifftiol).
Mae’r ap yn cynnwys dwy gêm eiriau syml - anagramau a geiriau coll - gan ddefnyddio diffiniadau’r Geiriadur fel cliwiau. Mae’n bosibl cyfyngu’r dewis o eiriau i’ch chwiliadau diweddar - yn arbennig o ddefnyddiol i ddysgwyr er mwyn ymarfer geirfa newydd.
Ceir adran ‘Cymorth’ i ateb cwestiynau cyffredin ac i roi rhagor o wybodaeth.
Datblygwyd gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

======== ENGLISH =========

Geiriadur Prifysgol Cymru: A Dictionary of the Welsh Language is the Welsh-language equivalent of the Oxford English Dictionary. In contrast with GPC Online (gpc.wales), you can download the entire contents of the Dictionary to your device so it can be used offline. Every word is defined in Welsh with English synonyms and illustrative quotations, together with the word’s etymology, and grammatical information such as the gender and plurals of nouns.

Features:
Geiriadur Prifysgol Cymru is the largest Welsh dictionary with

- 124,500 headwords

- 7,150 variant forms

- 34,400 collocations (phrases)

- 475,000 illustrative quotations with source references

- over 60,000 cross-references
The headwords, variant forms, and collocations are searchable by word or phrase. Accents, numerals, and apostrophes are ignored to simplify input - instead all matches are listed for you to choose from.
Fuzzy searching: If the app fails to find the word you are searching for it will suggest similar words.
The app searches automatically for mutated forms in order to find additional results.
You can use wildcards (‘*’, ‘?’, ‘+’).
You can search the English synonyms, using the same wildcards.
You can use the app online, with no data downloaded. Alternatively you can download all the data (about 185MB) via WiFi and use it offline. If you don’t have enough room on your device, you can download the data without the quotations (which takes about 132MB).
The app contains two simple word games - an anagram game and a hidden-word game - with clues based on the definitions in the Dictionary. The selection of words can be confined to your recent searches - particularly useful for learners to practice new vocabulary.
There is a ‘Help’ section to answer frequently asked questions and to supply further information.
Developed with the financial assistance of the Welsh Government.

What’s New

Version 1.3

Mae'r fersiwn hwn wedi'i ddiweddaru i redeg yn gywir ar iOS 14.
Mae'r canlyniadaul chwilio Cymraeg bellach yn cynnwys llawer mwy o ffurfiau lluosog, ffurfiau benywaidd ychwanegol, a ffurfiau eraill.
Mân newidiadau i wella defnyddioldeb yr ap.

This version has been updated to run correctly on iOS 14.
The Welsh search results now include many more plural forms, additional feminine forms, and other forms of words.
Minor usability improvements.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Dafydd_W ,

Problem solved

I have also had trouble with this app since the iOS 14 update. But it’s fine now.

Pika1885 ,

Most Useful Dictionary

I use this all the time, it’s very easy-to-use and comprehensive. Great job!

Developer Response ,

Thank you - we're glad you're finding it useful.

Louislolz124 ,

Good

It helps me with work bc I work as a teacher

App Privacy

The developer, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd (CAWCS) Cyf., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Ap Geiriaduron
Reference
Welsh Trainer
Education
Welsh Verb Blitz
Education
Cywion Bach - Geiriau Cyntaf
Education
Antur Cyw
Education
golingo – Speak new languages
Education