ATOS mBank 4+

ATOS BANK a.d. Banja Luka

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Budite maksimalno mobilni uz ATOS mBank!

ATOS BANK a.d Banja Luka predstavlja ATOS mBank, uslugu mobilnog bankarstva za fizička lica. Usluga ATOS mBank Vam omogućava:

- Detaljne informacije o svim računima otvorenim u Banci
- Transfer novca između vlastitih računa i transakcije na račune drugih fizičkih i pravnih lica
- Plaćanje na broj telefona - Umjesto broja računa u nalog popunite broj telefona primaoca i izaberite jednu od opcija "Na račun" ili "Na bankomat"
- Podizanje novca bez kartice - Kreirajte sebi transakcioni kod i na bankomatu ATOS mBank podignite novac bez upotrebe debitne kartice
- Šablone plaćanja - Iste šablone je moguće koristiti u dvije usluge ATOS mBank i Online banking
- Slanje PDF izvoda na email adresu
- Slanje PDF potvrde za izvršene naloge plaćanja na email adresu
- Privremenu blokadu platnih kartica - U slučaju gubitka, krađe ili sumnje u moguću zloupotrebu kartice/a
- Pregled kursne liste i konverziju/zamjenu valuta
- Online zahtjeve za proizvode Banke (Kredit; Platne kartice; Prekoračenje po tekućem računu;Paketi računa)
- Informativne kalkulatore štednje i kredita
- Osnovne informacije i pretragu svih poslovnica i bankomata Banke
- Kontakt Banke direktno iz aplikacije (Brojevi telefona; Lični bankar; E-mail adresa; Web stranica)
- Pre-login funkcionalnosti – Opcije koje uvijek možete koristiti iako se niste aktivirali ili prijavili u aplikaciju
- DEMO aplikaciju - Mogućnost da u potpunosti vizuelno i funkcionalno upoznate ATOS mBank aplikaciju

Prednosti ATOS mBank usluge:

- Dostupnost usluge 24 sata gdje god da se u datom trenutku nalazite i imate pristup internetu
- Bezbjednost
- Povoljnije naknade na realizovane naloge plaćanja
- Ušteda vremena
- Jednostavnost aktivacije i upotrebe

------------------------

ATOS BANK a.d. Banja Luka presents ATOS mBank application! ATOS mBank offers following functionalities:

- Detailed information on all accounts opened with the Bank
- Transfer of money between own accounts and transactions to accounts of other natural and legal persons
- Payment by phone number - Instead of the account number in the order, fill in the recipient's phone number and select one of the options "To account" or "To ATM"
- Withdraw money without a card - Create a transaction code for yourself and withdraw money at an ATM mBank ATM without using a debit card
- Payment templates - The same templates can be used in two services ATOS mBank and Online banking
- Sending a PDF statement to an email address
- Sending a PDF confirmation for executed payment orders to an email address
- Temporary blocking of payment cards - In case of loss, theft or suspicion of possible misuse of the card (s)
- Exchange rate overview and currency conversion / exchange
- Online requests for the Bank's products (Credit; Payment cards; Current account overdraft; Account packages)
- Informative savings and loan calculators
- Basic information and search of all branches and ATMs of the Bank
- Contact the Bank directly from the application (Phone numbers; Personal banker; E-mail address; Website)
- Pre-login functionality - Options that you can always use even if you have not activated or logged in to the application
- DEMO application - Ability to fully visually and functionally get to know the ATOS mBank application

Advantages of ATOS mBank:

- Availability of the service 24 hours a day, wherever you are at the moment and have access to the Internet
- Security
- More favorable fees for realized payment orders
- Save time
- Ease of activation and use

What’s New

Version 4.0.1

SRB
- Aplikacija prilagođena novom nazivu Banke - ATOS BANK a.d. Banja Luka

ENG
- Application adapted to the new name of the Bank - ATOS BANK a.d. Banja Luka

Ratings and Reviews

4.4 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Nebaludin ,

Update ?

Updajte-ujte aplikaciju jer na stranici za ponovni log in nakon restore-a se ne pojavljuje tastatura (samo stoji numericka) i dugmeta za "dalje" (znaci nemoguce unijeti svoje pristupne podatke za ponovni log in) bar na iphone-u 6. Hvala !

Really unprofesional ,

Pin kod brojevi

Kada kucam pin kod da udjem u aplikciju nemam povratnu vizuelnu informaciju koje brojeve kucam i desi se da pogrijesim , na prethodnoj aplikaciju ovo je funkcionisalo kako treba.

App Privacy

The developer, ATOS BANK a.d. Banja Luka, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance