Screenshot iPhone

Descrizione

Энэ аппликейшн нь иргэн, хуулийн этгээдэд этгээдэд газар нутаг, орон зайнаас үл хамааран цахим хэлбэрээр лавлагаа, тодорхойлолт авах, үйлчилгээний хүсэлт гаргах, шийдвэрлэлтийн тухай мэдээллийг хүлээн авах, санал хүсэлт илгээх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн төрийн байгууллагуудын хаяг байршил, цагийн хуваарь, үйлчилгээний нөхцлийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой боллоо.

The system allows obtaining various government services including references, submission of request to government services, tracking of your application processes without limitation of geography, locations, and time. Furthermore, you can submit your request and petitions to the government agencies, and at the same time you are able to get location address, office hour, and service conditions of the government agencies.

Novità

Versione 2.1.1

-Нэмэлт сайжруулалт

Privacy dell’app

Lo sviluppatore, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.

Dati non raccolti

Lo sviluppatore non raccoglie alcun dato da quest’app.

Le procedure per la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori informazioni

Altre app di questo sviluppatore

Ti potrebbe piacere

Produttività
Produttività
Produttività
Produttività
Produttività
Produttività