iPhoneスクリーンショット

説明

Та Simple Agent апп дээр юу хийж болох вэ?

Simple апп-ийн хэрэглэгчийг регистрийн дугаараар нь хайх, тодорхойлох

Харилцагчийн хувийн бичиг баримттай танилцах, шалган баталгаажуулах

Зээлийн гэрээний зураг явуулах

Үйлчилгээ авах хүсэлтийн зураг явуулах

Улс Төрд Нөлөө Бүхий Этгээдийн анкетын зураг явуулах

Харилцагчийн Зээлийн эрхийг идэвхжүүлэх

新機能

バージョン 1.0.1

- Сайжруулалт хийгдэв.

Appのプライバシー

デベロッパである"Ashid Capital LLC"は、Appのプライバシー慣行に、以下のデータの取り扱いが含まれる可能性があることを示しました。詳しくは、デベロッパプライバシーポリシーを参照してください。

データの収集なし

デベロッパはこのAppからデータを収集しません。

プライバシー慣行は、ご利用の機能やお客様の年齢などに応じて異なる場合があります。詳しい情報

サポート

  • ファミリー共有

    ファミリー共有を有効にすると、最大6人のファミリーメンバーがこのAppを使用できます。

このデベロッパのその他のApp

他のおすすめ