AHD(B2B‪)‬ 4+

Le Dinh Dong

iPhone용으로 디자인됨

    • 무료

iPhone 스크린샷

설명

AHD cung cấp giải pháp mua sắm thông minh
- Ứng dụng cho các đại lý của Minh Châu Corp

새로운 기능

버전 2.3

- Thêm chức năng thay đổi địa chỉ
- Sửa lỗi tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

앱이 수집하는 개인정보

Le Dinh Dong 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

데이터가 수집되지 않음

개발자가 이 앱에서 데이터를 수집하지 않습니다.

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목

Lienmall
쇼핑
VietSanMart
쇼핑
Thái Bình An
쇼핑
ZULO.TD
쇼핑
KiotViet Connect
쇼핑
Karavan VN
쇼핑