iPhone 스크린샷

설명

Awiizarii.com Дэмарт ХХК-ийн  онлайн дахь  худалдан авалтын томоохон салбар бөгөөд гар утас таблетанд зориулсан аппликейшн ба интернет худалдан авалт, худалдан борлуулах зэргийг илүү хялбар хурдан найдвартайгаар танд хүргэнэ.  
1. Сайтын хэрэглэгчид дараахь үйлчилгээг үзүүлнэ.
- Сайтаас худалдан авалт хийх
- Өөрийн хаягт хүргүүлэх
- Сайтад дэлгүүр нээж бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах
2. Төлбөр төлөх
- Е-commerce үйлчилгээгээр төлөх
-Q pay үйлчилгээгээр төлөх
3. Бусад
- Сайтын хэрэрэглэгч болж ID хаяг үүсгэснээр өөрийнхөө худалдан авалт болон худалдан борлуулсан гүйлгээ орлого зарлагаа хянах боломжтой

새로운 기능

버전 1.2.1

Энэ шинэчлэлт:
-Зарим алдааг засч, зарим функцийг оновчтой болгосон.

앱이 수집하는 개인정보

DeMart 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

데이터가 수집되지 않음

개발자가 이 앱에서 데이터를 수집하지 않습니다.

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목