Beloved & Beyond Seller 4+

Ngo Anh Tuan

iPad용으로 디자인됨

    • 무료

스크린샷

설명

Ứng dụng dành riêng cho chủ shop hoa và những nhà bán trên Beloved & Beyond. Giúp các nhà bán dễ dàng quản lý và vận hành đơn hàng, cũng như quản lý các sản phẩm mở bán của shop.

새로운 기능

버전 2.0.16

Cập nhật phần tạo sản phẩm với thông số đóng gói

앱이 수집하는 개인정보

Ngo Anh Tuan 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

사용자에게 연결된 데이터

다음 데이터가 수집되어 신원에 연결될 수 있습니다.

  • 위치
  • 연락처 정보
  • 사용자 콘텐츠

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목

쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑