Contio 4+

ArrowSys s.r.o.

iPad용으로 디자인됨

    • 무료

스크린샷

설명

Nakupujte pohodlně až 24 hodin denně ve vybraných obchodech Contio. Tato aplikace vám dá přístupový klíč do obchodu a přehled všech účtenek.

새로운 기능

버전 1.5.2

Fix adding SMS code and fix skip registration.

앱이 수집하는 개인정보

ArrowSys s.r.o. 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

데이터가 수집되지 않음

개발자가 이 앱에서 데이터를 수집하지 않습니다.

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목

쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑