DEALS NGON 4+

Huynh Tu Lien

iPhone용으로 디자인됨

    • 무료

iPhone 스크린샷

설명

Deals Ngon chuyên SĂN SALE hàng quốc tế Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore - Malaysia …
Ở đâu có giá hời ở đó có Deals Ngon

Web: www.dealsngon.vn
Kênh Telegram: https://t.me/dealsngon
Kênh Zalo: https://oa.zalo.me/2221863399629363343
FB: http://m.me/dealsngon.us

새로운 기능

버전 3.4.1

Cập Nhật Phiên bản 3.4Sửa một số lỗi

앱이 수집하는 개인정보

Huynh Tu Lien 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

데이터가 수집되지 않음

개발자가 이 앱에서 데이터를 수집하지 않습니다.

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

좋아할 만한 다른 항목

쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑