iPhone 스크린샷

설명

Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion.
Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Ne zotohemi që t'i hulumtojmë rastet e raportuara duke e ruajtur identitetin e raportuesëve, duke i verifikuar të githa faktet sipas starndardeve më të larta të gazetarisë hulumtuese, t'i publikojmë të gjeturat tona dhe do të kërkojmë nga institucionet relevante të ndërmarrin hapa ligjor sipas mandatit të tyre.

The online platform www.KALLXO.com is a joint project of the organisations Internews Kosova, Balkan Investigative Reporting Network and Anti Corruption Agency.
The platform offers opportunities for all Kosovo citizens to report on corruption, fraud, conflict of interest as well as on other cases such as abuse of official position.
We are committed to investigate the reported cases while protecting the identity of those who report, fact checking and applying the highest standards of investigative journalism, publish our findings and request proper legal measures from relevant institutions.

Online platforma www.KALLXO.com je zajednički projekat organizacija Internews Kosova, Balkanske Mreže Istraživačkog Novinarstva i Agencije Protiv Korupcije.
Platforma pruža mogućnost svim kosovskim gradjanima da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja.
Mi se zalažemo da ćemo istražiti prijavljene slučajeve i pritom štititi identitet dojavljivača uvažajući najviše standarde istraživačkog novinarstva, da ćemo objaviti nalaze i tražiti poduzimanje odgovarajućih zakonskih mera od nadležnih institucija.

새로운 기능

버전 1.1

* Multi-language support
* Push notifications support - now you will get notified about what's happening around you
* From now on you will have the opportunity to answer live-questions on a live TV Q&A session
* Bug fixes and performance improvements

정보

제공자
Rolling Rabbits Sh.p.k
크기
27.8MB
카테고리
뉴스
호환성

iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

세르비아어, 알바니아어, 영어

연령 등급
9+
드문/경미한 성적/선정적 테마
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목