iPhone 스크린샷

설명

LSIcheck: Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành da - giầy.

QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
LSIcheck là cầu nối uy tín đảm bảo xác thực hàng hóa của nhà cung cấp tới tay người tiêu dùng.

THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA DẠNG
Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở nên sống động hơn và không bị phụ thuộc vào sự hạn chế thông tin trên bao bì.

TẠO MÃ NGẪU NHIÊN
LSIcheck là các mã hoàn toàn ngẫu nhiên tự sinh theo thuật toán thông minh.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mỗi sản phẩm được cung cấp thông tin kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tay người dùng.

XỬ LÝ KHI CÓ VẤN ĐỀ PHÁT SINH
Kiểm tra thông tin đầy đủ hỗ trợ thu hồi và khiếu nại về sản phẩm có phát sinh lỗi.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NỘI BỘ
Xây dựng riêng phù hợp cho từng quy trình sản phẩm, từng khách hàng cụ thể.

새로운 기능

버전 1.2

Sửa lỗi quét mã trùng nhau.
Thay đổi một số icon nhận diện.

정보

제공자
Dong Nguyen
크기
53.9MB
카테고리
유틸리티
호환성

iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목