PRIS - Sell&Shop 4+

Pris

iPhone용으로 디자인됨

    • 무료

iPhone 스크린샷

설명

PRIS - ứng dụng mạng xã hội mua sắm dành cho thế hệ trẻ giúp kết nối việc mua và bán trở nên thật thú vị theo cách hoàn toàn mới. Mở ra định nghĩa thời trang mới: độc đáo, khác biệt và bảo vệ môi trường.

새로운 기능

버전 5.0

We’re always making changes and improvements and do the best for PRIS. To make sure you don’t miss a thing, just keep your Updates turned on.

Bug fixes and improvements in this version include:
- Fixed stability issues.
- Bug fixes and improvements.

앱이 수집하는 개인정보

Pris 개발자가 아래 설명된 데이터 처리 방식이 앱의 개인정보 처리방침에 포함되어 있을 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

사용자에게 연결되지 않은 데이터

다음 데이터가 수집될 수 있지만 신원에는 연결되지 않습니다.

  • 구입 항목
  • 연락처 정보
  • 사용자 콘텐츠
  • 검색 기록
  • 식별자
  • 사용 데이터

개인정보 처리방침은 사용하는 기능이나 사용자의 나이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 더 알아보기

좋아할 만한 다른 항목

쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑
쇼핑