iPhone 스크린샷

설명

Propzy là ứng dụng đăng tin rao bán nhà với tính năng đơn giản, dễ sử dụng, giúp chủ nhà và môi giới hoàn tất việc đăng bán nhanh chóng và an toàn. Đồng thời có thể theo dõi trạng thái của tin đăng.

Hoàn tất đăng tin chỉ với 2 bước đơn giản:

1. Xác định địa chỉ và thông tin bất động sản.
2. Chụp hình nhà và giấy tờ pháp lý của bất động sản cần bán và gửi về Propzy.

Theo dõi trạng thái tin đăng
Xem thông tin bất động sản trên bản đồ
Đặt lịch xem bất động sản phù hợp

Propzy sẽ liên hệ ngay khi quý khách hoàn tất tin đăng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ (028) 73 066 099 hoặc https://propzy.vn để được giải đáp.

새로운 기능

버전 2.3.1

- Bổ sung tính năng quản lý cài đặt Thông báo

앱이 수집하는 개인정보

개발자(PROPZY SEA PTE. LTD)가 앱의 개인정보 수집에 아래 설명된 데이터 처리가 포함될 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참고하십시오.

사용자에게 연결되지 않은 데이터

다음 데이터가 수집될 수 있지만 신원에는 연결되지 않습니다.

  • 위치
  • 식별자

개인정보 수집은 사용하는 기능이나 연령 등에 따라 다를 수 있습니다. 더 알아보기

정보

제공자
PROPZY SEA PTE. LTD
크기
131.8MB
카테고리
유틸리티
호환성

iOS 11.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목