iPhone 스크린샷

설명

Phần mềm Quản lý bán hàng RIC giúp bạn quan lý và nắm bắt công việc kinh doanh một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác. Bạn có thể nắm bắt ngay được tình hình doanh thu, hàng tồn, lợi nhuận, ... và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời thông qua hệ thống báo cáo phân tích thông minh, đầy đủ.
Các chức năng chính:
- Quản lý chuỗi nhiều cửa hàng / nhiều chi nhánh
- Quản lý chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi
- Xuất chuyển giữa các Chi nhánh
- Quản lý Ghi đơn thị trường
- Tích hợp hóa đơn VAT điện tử (eVAT)
- Tích hợp Bán hàng trên các trang Thương mại điện tử
- Chuyển đơn hàng giao Shipper
- Báo cáo đầy đủ, nhanh, chính xác
- Báo cáo Phân tích hỗ trợ quyết định
- Phân quyền sử dụng chi tiết, tính bảo mật và an toàn cao.

새로운 기능

버전 4.5

Cập nhật tính năng quét barcode

앱이 수집하는 개인정보

Huu Dang Quoc 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참조하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목