iPhone 스크린샷

설명

Шуурхай 119 нь таныг дэлхийн аль өнцгөөс COVID-19-ийн лавлах төвтэй шууд холбох, үнэ төлбөргүй аппликэйшн юм. Хилийн чандад буй иргэдээ цар тахалтай холбоотой мэдээллээс хоцроохгүй, хэн нэгнээр дамжсан эсвэл баталгаагүй эх сурвалжаас найдваргүй мэдээлэл авахаас сэргийлж хэрэглээнд нэвтрүүлж байна.

Үүнээс гадна та Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас баталгаажсан коронавирусын шинж тэмдгүүд тодорхойлох асуумжийн тусламжтайгаар өөртөө болон бусдад анхан шатны онош тавих боломжтой. Эдгээр мэдээлэл нь таны хувийн нууцлалыг хангах үүднээс ямар ч дата санд хадгалагдахгүй болно.

Тус аппликэйшнийг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам, Харилцаа Холбоо Мэдээллийн Технологийн Газар болон КоллПро компани таны хэрэглээнд хөгжүүлэн хүргэж байна.

Шуурхай 119 аппликэйшн нь:
- Үнэ төлбөргүй
- Утсаар ярих, чат бичих боломжтой
- Дэлхийн аль ч өнцгөөс ашиглах боломжтой
- Wi-Fi болон мобайл датагаар ажиллана
- Өндөр нууцлалтай

Та зөвхөн баталгаатай эх сурвалжаас, үнэн зөв мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүлээн авч, өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын төлөө аппликэйшнээ заавал татаж суулгаарай.

새로운 기능

버전 1.1

-UI improvement, bug fix

앱이 수집하는 개인정보

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참고하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

정보

제공자
Communications and Information Technology Authority
크기
35.1MB
카테고리
의료
호환성

iOS 12.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
12+
드문/경미한 의료/치료 정보
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목