Screenshots

Description


Markayoly.com’uň telefon programmasynyň kömegi bilen, meşhur brendleriň arzanlaşyklaryny yzarlap, gözleýän ähli harydyňyzy ýokary arzanlaşyklar bilen satyn alyp bilersiňiz. Egin-eşik, aksessuar we gözellik brendleriniň ýüzlerçesi, hem-de müňlerçe haryt telefon programmamyzda size garaşýar. Moda indi jübiňizde, üstelik telefon programmasynyň size hödürleýän goşmaça arzanlaşyklary bilen birlikde.


Ynamly Söwda

Markayoly programmasynyň kömegi bilen etjek söwdaňyzda, šahsy maglumatlaryňyz goragda saklanýar. Söwdaňyzyň has ynamly bolmagy üçin markayoly.com SSL gorag sertifikatyny ulanýar.


Yzyna tabşyrmak we başgasyna çalyşmak

Markayoly.com-dan satyn alan harydyňyzy 3 güniň dowamynda yzyna tabşyryp ýa-da başgasyna çalşyp bilersiňiz.


Gapyda Hasaplaşyk

Markayoly.com öňdebaryjy markalary gapyňyza çenli getirýär we satyn alan harytlaryňyzyň tölegini harydy eliňize alanyňyzda gapyda tölemek mümkinçiligini -de berýär.


Ofisten baryp almak

Markayoly.com we telefon programmasyndan satyn alan harytlaryňyzy, ýol tölegini tölemezden Aşgabatdaky ofisimizden gelip alyp bilersiňiz ýa-da ýol tölegini tölemek şerti bilen gapyňyza çenli getirdip bilersiňiz.


Telefon programmasyna aýry arzanlaşyklar

Markayoly.com telefon programmasy, diňe bir ýüzmüňlerçe harydy jübiňize sygdyrmak bilen çäklenmeýär, eýsem programmada goşmaça arzanlaşyklar gündelik yzygiderli geçirilip durulýar.Her islege görä Aýry Bölüm

Markayoly.com-uň; gyz-gelin, erkek, aýakgap, sumka, öý-tekstil, çaga, gözellik ýaly bölümlerinde ýüzmüňlerçe haryt size garaşýar.

Köýnek, balak, sagat, ädik, şypbyk, uly ölçegli eginbaşlar, kurtka, palto, sport köwüşleri, futbolka, jempir, jeans we öý tekstiline degişli ähli zat Markayoly’da!


Markayoly.com-uň web saýtynyň we telefon programmasynyň hödürleýän hyzmatlary bilen oturan ýeriňde söwda etmegiň lezzetini ýaşa.Markayoly programmalary bilen baglanyşykly pikir we teswirleriňizi bize info@markayoly.com adresine mail ugradyp bilersiňiz.

What’s New

Version 2.1.2

Applikasiýanyň ýeňil işlemegi üçin birnäçe goşmaçalar girizildi.


Täze wersiýada “Filteri” has-da kämilleşdirdik. Garaňky tema we reňk boýunça filter mümkinçiligini-de işläp taýýarladyk. Sargytlary yzarlamak täze kämilleşen wersiýamyz bilen has-da ýeňilleşdi. Indi sargytlaryň statusy üýtgäninde ulanyjylarymyza bildiriş bilen habar gelýär. Bulardan başga-da, açar sözsiz, telefon belgiňize gelýän SMS kody bilen agza bolmak mümkinçiligi-de döredildi.

Information

Provider
Maksat Atajumayev
Size
27.4 MB
Category
Shopping
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like