BIS mobile 4+

Būvniecības valsts kontroles birojs

Designed for iPhone

    • 2.2 • 5 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

BIS mobile lietotne ir atbalsta rīks Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem, nodrošinot operatīvāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Paziņojumu saņemšana
Paziņojumu kategorijas, kuras BIS mobile lietotājam ir iespējams saņemt ierīcē:
- paziņojumi sertificētiem speciālistiem,
- saskaņošanas paziņojumi (starp BISP dalībniekiem),
- paziņojumi par dokumentu saskaņošanu (no organizāciju puses),
- pilnvaru un deleģējumu paziņojumi,
- ekspluatācijas un māju lietu paziņojumi,
- paziņojumi par termiņa beigām,
- BIS apziņošanas informācija.
Paziņojumiem ir paredzēta iespēja iestatīt to saņemšanu mobilajā lietotnē, kā arī 
paziņojumu atrādīšanu ierīces virsekrānā.

Pilnvarojumi un deleģējumi
Iespēja apskatīt būvniecības un ekspluatācijas procesa saņemtās gan aktīvās, gan vēsturiskās pilnvaras un/vai deleģējumus.

Sūdzības
Ar BIS mobile ir iespējams iesniegt sūdzību, atlasot objektu pēc kadastra apzīmējuma, adreses vai būvniecības lietas numura. Sūdzībai ir iespējams pievienot datni, izvēloties to no fotoattēlu galerijas vai uzņemot attēlu ar kameru. Iesniegtajām sūdzībām ir iespējams sekot līdzi to izskatīšanas statusam.

Piekļuve Mājas lietai
Lietotnē ir nodrošināta daļēja piekļuve BIS Mājas lietas datiem – mājas īpašnieku sarakstam (ar iespēju labot savu kontaktinformāciju) un mājas lēmumiem, kā arī ar BIS mobile ir iespējams balsot Mājas lietā esošajās aptaujās.

Lietošana
Startējot lietotni, nepieciešams autentificēties ar vienotās pieteikšanās moduli Latvija.lv vai izmantot piešķirto lietotājvārdu un paroli. Pēc autorizācijas lietotnē lietotājam turpmāko autentifikāciju ir iespēja iestatīt arī ar biometriju.


The BIS mobile app is a support tool for the users of the Building Information System, for quicker communication between the parties involved in the process of construction and operation of structures.

Receiving notifications
Categories of notifications that a BIS mobile user can receive on their device:
- notifications to certified specialists,
- approval notifications (among BISP participants),
- notifications on the approval of documents (by organisations),
- authorisation and delegation notifications,
- operation and household topic notifications,
- notifications about the expiry of the allocated deadline,
- BIS reporting information.
You can set notifications up to receive them in the mobile app, and to see them at the top of screen of the device.

Authorizations and delegations
The opportunity to review both the current and historical authorizations and/or delegations received in the construction and operation process.

Complaints
With BIS mobile, it is possible to file a complaint by selecting an object by cadastral number, address or construction case number. It is possible to add a file to the complaint by selecting it from the photo gallery or taking a picture with the camera. It is possible to follow the status of submitted complaints.

Access to House Files
The application provides partial access to BIS House Files data, including the list of homeowners (with the ability to edit your contact information) and home decisions. Additionally, with BIS mobile, it is possible to vote in surveys available in House Files.

Use
When launching the app, you must authenticate using the Latvija.lv single login module, or use the username and password assigned. After authenticating in the app, you can add biometrics as an additional authentication feature.

What’s New

Version 3.0.0

Ieviesta Ekspluatācijas sadaļa ar: ekspluatācijas pilnvarojumiem; Māju lietām, kurās iespējams attalināti piedalīties īpašnieku aptaujās un iepazīties ar īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem. Lietotāja saskarnes uzlabojumi un iepriekšējās versijas kļūdu labojumi.

Building Exploitation hub has been added with access to the House Cases. Possibility to take a part in House Case owner surveys and access to Decisions made by owners. UI/UX update. Minor Bug Fixes and Improvements.

Ratings and Reviews

2.2 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

MarisRe ,

Būvniecības lietas

Pievienojiet lūdzu iespēju apskatīt un apstiprināt būvdarbu žurnāla ierakstus, tad šai lietotnei būs lielāka jēga.

App Privacy

The developer, Būvniecības valsts kontroles birojs, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

LMT EDLUS
Productivity
Zolt
Productivity
GetaPro.lv
Productivity
KvikSTEPS mobile
Productivity
112 Latvija
Productivity
eParakstsLV
Productivity