Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych korzystających z Pekao24 to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe, zagraniczne i doładowania telefonów
• pożyczka gotówkowa oraz karta kredytowa „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy Pekao TFI
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków

Część płatnicza:
• logowanie i zatwierdzanie operacji 4-cyfrowym kodem PIN, odciskiem palca (Touch ID) lub skanem twarzy (Face ID)
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• Transakcje BLIK:
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu do użytkowników PeoPay
• skanowanie kodu QR lub numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji

Uwaga! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Przed zalogowaniem możesz obejrzeć demo podstawowych funkcji. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.

---
PeoPay mobile banking for retail and business customers using Pekao24 enables convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage or amount balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic and foreign transfers, telephone top-ups
• cash loan and credit card with just a click
• repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pekao TFI fund regular accounts
• debit cards management

Payment part:
• login and transaction authorization with 4-digit PIN, fingerprint (Touch ID) or face scan (FaceID)
• internet payments with QR code scan
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• BLIK Transactions:
- quick and convenient payments in stationery or internet stores
- internet payments without the necessity to use code again
- cash withdrawals from ATMs and terminals with BLIK logo
- cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• instant transfers directly to telephone number to PeoPay users
• scanning QR code or account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application

Application available in Polish, English or Ukrainian language. Before logging in you can also see application demo, which contains basic functions. More information available at www.pekao.com.pl.

Novedades

Versión 3.24

• otwieranie konta online na "selfie"
• autoryzacja mobilna
• możliwość ustawienia salda kwotowego widocznego przed zalogowaniem
• nowy widok listy przelewów zdefiniowanych i cyklicznych
• nowe transakcje BLIK: wpłaty gotówki we wpłatomatach, wypłaty gotówki z terminali
• możliwość kopiowania do pamięci kodu BLIK (np. do wykorzystania przy płatnościach internetowych na smartfonie)
• jeszcze wygodniejsze przelewy na telefon z użyciem nowego szablonu
• komunikaty push
• ułatwiona zmiana języka aplikacji w menu Ustawienia

• online account opening by "selfie"
• mobile authorization
• amount balance view before login yet available
• new predefined and recurrent transfers screen
• new BLIK transactions: cash deposit in ATMs with deposit option, cashback in POS terminals
• possibility to copy BLIK code to memory (in order to use in e-commerce payments on your smartphone)
• even easier transfers to a phone number using new template
• push notifications
• easy application language change available in menu Settings

• відкриття онлайн-рахунку на "selfie"
• mобільна авторизація
• налаштування можливості відображення доступних коштів перед входом
• новий вигляд переліку переказів за шаблоном і регулярних переказів
• нові транзакції BLIK: внесення готівки до банкомату, зняття готівки з терміналу
• можливість скопіювати до пам’яті BLIK код (напр. для використання онлайн платежів на смартфоні)
• ще більш комфортні перекази на телефон за допомогою нового шаблону
• повідомлення
• полегшена функція зміни мови додатку у меню Налаштувань

Información

Vendedor
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Tamaño
60.4 MB
Categoría
Finanzas
Compatibilidad

Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Idiomas

Inglés, Polaco, Ucraniano

Edad
Clasificación 4+
Copyright
© Bank Pekao S.A.
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Más sobre este desarrollador

Quizás te interese