iPhone Screenshots

Description

What is Partia Socialiste Albania
Cfarë është Partia Socialiste Albania

Partia Socialiste Albania it is a web application and a iOS application designed for party members to better interact and communicate with Partia Socialiste
Partia Socialiste Albania është nje aplikacion web dhe iOS i dizejnuar per anetaret e partise per te ndervepruar dhe komunikuar më mirë me Partinë Socialiste

Main features of Partia Socialiste Albania
Funksionet kryesore të Partisë Socialiste

Party members can:
Anëtarët e Partisë munden të:

• Update and edit personal details and information like work place, studies, interests, hobbies, expertise and contact data
• See events occurring in the party and choose if they will attend (yes/maybe/no)
• Receive press reviews
• Access the Knowledge Centre and read or download internal documents of the party, FAQs, How to, and campaign materials
• Receive notifications
• Send messages to the party (they can ask, suggest, congratulate or complain)
• Say their opinion by answering to “Have your say” questions on important topics
• Recommend voters and see their list of recommended voters
• Add issues on different categories like Education, Infrastructure, Corruption, Economy etc.

• Azhornojnë dhe ndryshojnë detajet dhe informacione si përshembull vëndin, studimet, interesa, hobi, ekspertiza dhe të dhënat e kontaktit.
• Të shikojnë eventet që ndodhin në parti dhe të zgjedhin nëse do marin pjesë (Po/Jo/Ndoshta)
• Marrin rishikimet e shtypit
• Aksesojnë qendrën e Informimit dhe lexojnë ose shkarkojnë dokumente të brëndshme të partisë, Pyetje&Përgjigje, si të veprojnë, dhe materiale të fushatës.
• Marrin njoftime
• Dërgojnë mesazhe drejtuar partisë ( mund të pyesin, sugjerojnë, përgëzojnë ose ankohen)
• Të thonë opinionin duke u përgjigjur tek seksioni “Kuize” pyetjeve rreth temave të rëndësishme.
• Të rekomandojnë votues dhe të shikojnë listën e tyre që kanë rekomanduar.
• Të shtojnë çështje në kategori të ndryshme si Edukimi, Infrastruktura, Korrupsioni, Ekonomia etj.

Information

Provider
PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE
Size
46.8 MB
Category
Lifestyle
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Albanian

Age Rating
Rated 12+ for the following:
Infrequent/Mild Realistic Violence
Copyright
© 2017 Partia Socialiste e Shqipërisë
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like