Снимки экрана

Описание

Seeing Assistant Move is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Application provides advanced geo-location and navigation features as well as current weather reports.
Seeing Assistant Move has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
•route planning
•support for LoadStone and OpenStreetMap POIs text databases
•advanced neighborhood scanner with world directions
•searching for location
•where am I functionality
•route recorder
•sharing points
•entering text by voice
•Dropbox integration

and fully operational by voice commands!

Make sure to check the tutorial on:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
to learn how to use our software.

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.

Seeing Assistant Move uses internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Move jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Move zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, jak i aktualne informacje pogodowe. Seeing Assistant Move powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
•planowanie trasy
•wsparcie dla tekstowych baz punktów (POI) w formacie LoadStone oraz OpenStreetMap
•zaawansowany tryb eksploracji okolicy
•wyszukiwanie lokalizacji
•funkcja “Gdzie jestem”
•automatyczne nagrywanie trasy
•dzielenie się punktami
•głosowe wprowadzenie tekstu
•integracja z serwisem Dropbox

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Seeing Assistant Move wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/move/terms/

Что нового

Версия 2.5.3

In this version:
- A new tool for generating the turn by turn navigation has been introduced - Valhalla. We have created a unique on a scale of the world mode for calculating TBT routes, taking into account particularly important information about the points on the route for the blind persons - Additional instructions.
- We have improved the way of navigating to the points of the routes.
- A new function has been introduced - exploration of monitored points.
- More detailed information about the above Functions can be found inside the app on the "More" tab in the section "Description of last changes" button.
- Bug repair
- Other improvements

W tej wersji dodano:
- Wprowadzono nowoczesne narzędzie do wyznaczania tras typu zakręt po zakręcie - Valhalla. Stworzyliśmy w nim unikatowy w skali świata tryb generowania tras ZPZ z uwzględnieniem szczególnie istotnych informacji o punktach na trasie dla osób niewidomych - .dodatkowe wskazówki
- Usprawniliśmy sposób nawigacji po punktach na trasach.
- Wprowadzono nową funkcję – eksploracja monitorowanych punktów
- Dokładniejsze informacje o ww. funkcjach znajdują się w aplikacji na karcie „Więcej” w sekcji „Opis ostatnich zmian”
- Naprawa błędów
- Inne usprawnienia

Оценки и отзывы

4,4 из 5
Оценок: 17

Оценок: 17

диа1122 ,

Добавте транспорт

Добавте автобусные маршруты в приложение чтобы знать когда подходит автобус цены вам тогда вам не будет. А так все отлично

Конфиденциальность приложения

Разработчик Transition Technologies S.A. указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Сбор данных не ведется

Разработчик не ведет сбор данных в этом приложении.

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

Поддерживается

  • Семейный доступ

    С помощью семейного доступа приложением смогут пользоваться до шести участников «Семьи».

Другие приложения этого разработчика

Вам может понравиться