รู้เกษตร - Agri Pro 4+

Tanee Sreewongchai

Designed for iPhone

    • 3.3 • 4 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

“Agri Pro” เปรียบเสมือนสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (digital farm book) โดยเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือประมง ที่สามารถกำหนดขอบเขตแปลงหรือฟาร์มเพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริงได้ สร้างแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับจ่ายที่แยกเป็นค่าปัจจัยการผลิต ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างเหมาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายรับจากการจำหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง แล้วนำข้อมูลที่บันทึกได้มาสรุปเป็นภาพโปรไฟล์ของการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งเพื่อให้เห็นภาพของรายรับ-จ่ายที่เกิดขึ้น ว่ามีผลกำไรหรือไม่อย่างไร ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใดที่มากที่สุด และเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เพื่อสามารถใช้ประกอบการวางแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในครั้งต่อไปได้
ข้อมูลการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งนี้สามารถสร้างเป็น QR code เพื่อแชร์ข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ที่สนใจข้อมูลการจัดการแปลงหรือฟาร์มได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรเกิดขึ้น หรือส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการเก็บข้อมูลโปรไฟล์เกษตรกรไว้ ทั้งเพื่อการติดตามและอัพเดทข้อมูลการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรแต่ละครั้ง หรือการรายงานผลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร ข้อมูลที่ส่งเข้าส่วนกลางนี้จะเก็บไว้ในรูปแบบธนาคารข้อมูล (data bank) เพื่อสะสมให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (agri big data) ต่อไปได้
แอพพลิเคชันนี้มีระบบการลงทะเบียนผู้ใช้ 2 แบบคือ แบบแรกคือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เมื่อนำชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับสมาร์ทโฟนไปใช้กับสามาร์ทโฟนเครื่องอื่นข้อมูลจะสามารถเชื่อมถึงกันได้ทันที แบบที่ 2 สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลอยู่ในธนาคารข้อมูลแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้ใช้โดยใช้ชื่อและหมายเลขรหัสที่เฉพาะจากโครงการที่ร่วมดำเนินอยู่ ข้อมูลโปรไฟล์เก่าที่มีอยู่จะแสดงในแอพพลิเคชัน พร้อมกับคำแนะนำของการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ที่สัมพันธ์กับการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ครั้งล่าสุด

What’s New

Version 1.2.26

- แก้ไขบั้ค

Ratings and Reviews

3.3 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

tippow123 ,

ดีต่อการจัดการสวนค่ะ

โดยรวมดีค่ะ แต่ยังมีอาการเด้งออกในหน้าจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ รบกวนแก้ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

App Privacy

The developer, Tanee Sreewongchai, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity