ACED 4+

Office of National Anti-Corruption Commission

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

แอพพลิเคชั่น ACED เป็นแอพพลิเคชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีคุณลักษณะดังนี้
-การเรียนรู้ เนื้อหาการเรียน e-learning เพื่อให้เข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ
-เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ศูนย์ให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในส่วนของระบบการจัดการข้อมูล ระบบเนื้อหา ระบบประมวลผล ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช

แอพพลิเคชั่นนี้ได้รับความสนับสนุนจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ย่อ: คณะกรรมการ ป.ป.ช.)

เพื่อให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สํานักต้านทุจริตศึกษา สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน "ศูนย์ให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" ให้มีรูปแบบที่ ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เท่าทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงเห็นควรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันศูนย์ให้คําปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป โดยมี

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.4

update nacc api

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Office of National Anti-Corruption Commission ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา