ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

การขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนในปัจจุบันทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคเริ่มก่อตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทำให้การใช้รถทางถนนเพื่อประกอบการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายของแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยังส่งผลให้อัตราความต้องการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อเดินทางข้ามพรมแดนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
การเพิ่มขึ้นของรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และรถส่วนบุคคลข้ามพรมแดนส่งผลกระทบในหลายด้าน อาทิเช่น ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและอุบัติเหตุจากรถต่างชาติ ปัญหาความสะอาดและสุขอนามัย ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหารถบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนัก ปัญหาการกำกับดูแลรถต่างประเทศให้ใช้เฉพาะเส้นทางอนุญาตตามที่กำหนด ปัญหาการตรวจสอบปริมาณการใช้โควตาการขนส่งตามความตกลงฯ และปัญหาการกำกับดูแลรถประจำถิ่น เป็นต้น นอกจากนั้นในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีหน้าที่ด้านการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งทางถนน ยังขาดกระบวนการรวบรวมข้อมูลการเข้า-ออกของรถยนต์เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่เกิดขึ้น ณ ด่านพรมแดน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์สถานะ สถิติ และแนวโน้มปริมาณการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อประเทศไทยและภูมิภาค
ทั้งนี้ ภารกิจด้านการขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลและกำกับดูแลรถขนส่งเชิงพาณิชย์และรถส่วนบุคคลข้ามพรมแดน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจราจรระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและขับเคลื่อนการบริหารงานของกรมการขนส่งทางบกไปสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Department of Land Transport Thailand
ขนาด
69.4 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ตำแหน่งที่ตั้ง
แอพนี้อาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณแม้ในขณะที่ไม่ได้เปิดใช้งาน ซึ่งอาจทำให้มีการใช้งานแบตเตอรี่มากขึ้น
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ