ภาพหน้าจอ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.12.0

ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ เราได้แก้ปัญหาเรื่องตวามเสถียรและประสิทธิภาพภายในแอป ขอขอบคุณที่ร่วมให้ความคิดเห็นเสมอมา

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
3.2K รายการจัดอันดับ

3.2K รายการจัดอันดับ

7moms ,

Good

มีประโยชน์มากครับ

ระยอง ,

ขอชมว่าเยี่ยม

ใช้งานได้ดี สะดวกมากๆ เพิ่มรูปภาพและโพสได้อย่างง่ายดาย ทำให้สนุกกับการใช้งานอย่างมาก เหมือนได้เล่นโซเชี่ยลเลยทีเดียว

ชื่อคนขายของ ,

ใช้งานดีมาก

ทางทีมงานทุกคนบริการดีมากให้คำแนะนำดีมาก ทุกครั้งที่สอบถามเข้าแจ้งรายละเอียดการใช้งานได้เข้าใจง่ายขึ้น มี 5 ดาว ผม ให้ 10 ดาว ไปเลย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Google LLC
ขนาด
192.3 MB
ประเภท
Business
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คาตาลัน, คุชราตี, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

จัดตามอายุ
เหมาะสำหรับอายุ 4+
ลิขสิทธิ์
© Google Inc.
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ