ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

สร้างและแก้ไขสเปรดชีต พร้อมทั้งทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ใน iPod, iPhone หรือ iPad ด้วยแอป Google ชีตฟรี ที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

* สร้างสเปรดชีตใหม่หรือแก้ไขสเปรดชีตที่สร้างขึ้นบนเว็บหรือสร้างในอุปกรณ์เครื่องอื่น
* แชร์สเปรดชีตและทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในสเปรดชีตเดียวกันไปพร้อมๆ กัน
* ทำงานให้เสร็จได้ทุกเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
* จัดรูปแบบเซลล์ ป้อน/จัดเรียงข้อมูล ดูแผนภูมิ แทรกสูตร ใช้การค้นหา/แทนที่ และอีกมากมาย
* ไม่ต้องกลัวว่างานจะหาย เพราะข้อมูลทุกอย่างจะบันทึกโดยอัตโนมัติขณะที่พิมพ์
* ปกป้องสเปรดชีตโดยใช้รหัสผ่านตัวเลข 4 หลัก
* เปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ Excel

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.2020.2203

* แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
53.5K รายการจัดอันดับ

53.5K รายการจัดอันดับ

Beam7423 ,

Good app

Good

kummoontanuznee ,

สะดวก

มาก

Amarit Franssen ,

Very Bad for IpadOS

Doesn’t support many function on IPadOS.
Very difficult to drag & drop.
Very bad UX for for increase and decrease size of Column and Row.
Crash very often.
Output doestn’t update.
Formula sometimes doesn’t work.

Considering about moving back Excel.

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Google LLC
ขนาด
246.2 MB
ประเภท
ผลิตภาพ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

ไทย, Belarusian, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กาลิเชียน, คาซัค, คาตาลัน, คุชราตี, จอร์เจีย, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ