Months ปฏิทินรอบเดือน-ตกไข‪่‬ 17+

Gostar Company Limited

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

>> คุณมี ประจำเดือน ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? รอบประจำเดือนถัดไปจะมาเมื่อไหร่?
แอพ Months ปฏิทินรอบเดือน-ตกไข่ - ช่วยติดตาม บันทึกรอบประจำเดือน เครื่องมือคำนวณรอบเดือนของผู้หญิงที่สามารถคาดการณ์การมี รอบเดือน ระยะเวลาการตกไข่ วันตกไข่ และวันที่ตั้งครรภ์ เพียงบันทึกวันที่มีประจำเดือนของคุณลงในปฏิทินนี้ บันทึกสุขภาพส่วนตัว อาทิ อารมณ์ อาการ ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ แอพจะคาดการณ์โดยอ้างอิงจากประวัติรอบเดือนของคุณเอง

*** ข้อมูลบันทึกประจำเดือน จะเก็บไว้เฉพาะในเครื่องของคุณเท่านั้น ***

App Privacy

The developer, Gostar Company Limited, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Identifiers
  • Usage Data

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers
  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Lifestyle
Finance
Finance
News
Lifestyle
Food & Drink

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness