Screenshots

Description

วัตถุประสงค์

- สืบเนื่องจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ไม่ซับซ้อนมีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละระดับ บางเรื่องอาจนำเสนอเป็นภาพหรือการ์ตูนมากกว่ารูปแบบข้อความทางวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจง่าย

- ต่อมาทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด จัดทำคลิป หรือข้อมูลของเกษตรกรที่นำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากส่วนราชการนั้น ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ แล้วติดตั้งข้อมูลบนแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงาน

- กรมพัฒนาที่ดิน จึงนำนโยบายดังกล่าว มาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ชื่อว่า "คลิปเด็ดหมอดิน" มีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นวิดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้

Information

Provider
Land Development Department
Size
14.8 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
12+
Infrequent/Mild Realistic Violence
Infrequent/Mild Mature/Suggestive Themes
Infrequent/Mild Profanity or Crude Humour
Infrequent/Mild Cartoon or Fantasy Violence
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like