ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

---- ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ----

แอปพลิเคชัน KidDiary ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน สังคมและอารมณ์ เนื่องจากแอปพลิเคชันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษในเวอร์ชันนี้:
(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน

(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี):
- มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล (อิงตามกรมอนามัย 2558)
- มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่

(3) ในส่วนพัฒนาการ สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี อิงตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM):
มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้และวิดีโอการประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ โดยแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน: การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเคลื่อนไหว สังคมและการช่วยเหลือตนเอง

(4) ในส่วนวัคซีน:
- มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
- มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

(5) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติจากเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูง (KidSize)

(6) มีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียน:
อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน KidDiary กับหน่วยงานดังต่อไปนี้
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- คลินิกสุขภาพเด็กดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- ศูนย์ดูแลเด็กวัลลภ ไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย: กรมอนามัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.0.3

What's new:
- Add feature connect to child via scan QR code
- Improve charts and Add switch button for show line of child's point in chart

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
6 รายการจัดอันดับ

6 รายการจัดอันดับ

Bibi2445 ,

Love it

Great application

tanikuta ,

วัคซีนไม่ครบค่ะ

ในช่องวัคซีนให้เลือกขาด ipd ค่ะ

Suriya Rungsak ,

เยี่ยมมาก

ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ดีครับ

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
National Electronic and Computer Technology Center
ขนาด
60.2 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ