ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

---- ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ----

แอปพลิเคชัน KidDiary ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน สังคมและอารมณ์ เนื่องจากแอปพลิเคชันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษในเวอร์ชันนี้:
(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน

(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี):
- มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล (อิงตามกรมอนามัย 2558)
- มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่

(3) ในส่วนพัฒนาการ สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี อิงตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM):
มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้และวิดีโอการประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ โดยแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน: การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเคลื่อนไหว สังคมและการช่วยเหลือตนเอง

(4) ในส่วนวัคซีน:
- มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
- มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

(5) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติจากเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูง (KidSize)

(6) มีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียน:
อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน KidDiary กับหน่วยงานดังต่อไปนี้
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- คลินิกสุขภาพเด็กดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- ศูนย์ดูแลเด็กวัลลภ ไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย: กรมอนามัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.0.3

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

What's new:
- Add feature connect to child via scan QR code
- Improve charts and Add switch button for show line of child's point in chart

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
6 รายการจัดอันดับ

6 รายการจัดอันดับ

Bibi2445 ,

Love it

Great application

tanikuta ,

วัคซีนไม่ครบค่ะ

ในช่องวัคซีนให้เลือกขาด ipd ค่ะ

Suriya Rungsak ,

เยี่ยมมาก

ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ดีครับ

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป NECTEC ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ