Screenshots

Description

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พัฒนา Application MEK (Mitigation Engagement and Knowledge) เปลี่ยนโลก ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในระดับโครงการ หน่วยงานและในระดับบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง โดย Application MEK เปลี่ยนโลก ถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ผู้ใช้งานจะได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถแลกของรางวัลต่างๆเมื่อทำกิจกรรมสำเร็จ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถแบ่งปันกิจกรรมสนุกๆให้กับบุคคลอื่นได้อีกด้วย โดย Application MEK เปลี่ยนโลก ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1. หน้าหลัก: แสดงผลการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยแบบภาพรวม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันสถานการณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆของแอพพลิเคชั่นได้จากหน้าหลักนี้
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณ: ผู้ใช้งานสามารถคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตนเองได้ง่ายๆ โดยการใส่ข้อมูลจากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน จากนั้นระบบจะคำนวณและแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเห็นถึงสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้
3. การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ: แสดงโครงการที่เข้าร่วมการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยแสดงผลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นถึงภาพรวมจำนวนโครงการและสามารกดเข้าชมและศึกษารายละเอียดของโครงการได้ทันที
4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ: แสดงข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับหน่วยงานในรูปแบบรายสาขา ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานของประเทศได้
5. ข่าวสาร สถานการณ์ ความรู้: แสดงข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
6. กิจกรรม “MEK Challenge”: กิจกรรม challenge แสนสนุกที่จะทำให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยตนเอง โดยผู้เล่นสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจสูงสุด 3 กิจกรรมต่อ 1 รอบ challenge โดยกิจกรรมต่างๆจะมีกำหนดระยะเวลาและแต้มคะแนนสะสมให้ผู้ใช้งานเลือก เมื่อทำกิจกรรมครบตามกำหนด ผู้เล่นจะได้รับแต้มคะแนนสะสมและสามารถนำแต้มคะแนนสะสมนี้ไปแลกของรางวัลได้ตามที่กติกา นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถเชิญชวนเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถบ่งปันภาพการร่วมกิจกรรมได้ เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

What’s New

Version 1.0.16

-แก้ไขข้อผิดพลาด

App Privacy

The developer, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

News
News
News
News
News
News