พุทธธรรม ฉบับดิจิตอ‪ล‬ 4+

Southeast Asia University

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

รองรับตั้งแต่ iOS 7.0 ขึ้นไป

Now supports iOS 7.0+

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของท่าน ป.อ. ปยุตโต โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า


Buddhamma" is considered as P.A. Prayudh Payutto's masterpiece and one of the most valuable printed Books on Buddhism ever.
The book compendoiusly contains a complete collection of Buddhist Principles or
Natural Laws in different perspectives. These facts are extracted from 'Tripitaka ' or scriptures, exegesis, commentaries and sub- commentaries so that the information is complete and suitable for those interested. The whole picture of Buddhism in the book in the form of explanation is easily comprehensible. However, the Digital Buddhamma book has been developed in order to enable the interested to access Buddhist Principles faster and more convenient without carrying the printed book with 1,260 pages any longer

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.2.5

- ปรับปรุงภาพไอคอน

การจัดอันดับและความเห็น

4.9 จาก 5
38 รายการจัดอันดับ

38 รายการจัดอันดับ

ตี๋ยุ่น ,

สาธุ สาธุ สาธุ

ปราชญ์บางท่านได้กล่าวไว้ว่า หนังสือ “พุทธธรรม” นี้ เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในรอบหนึ่งพันปีนี้ และยิ่งทำเป็นแอพ ยิ่งดีงามขึ้นอีกโข เพราะอ่านขณะเป็นเล่มหนังสือ ทั้งหนา ทั้งหนัก สู้อ่านบนแอพไม่ได้ จะ search หาคำก็ยิ่งง่าย ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต ที่ท่านได้รจนาด้วยความเพียรจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทีมอาจารย์หมอที่ได้กรุณาจัดพิมพ์ในรูปดิจิทัล กราบขอบพระคุณท่านอย่างสุดหัวใจครับ

ทีปัง ,

ฟังพุทธธรรมเห็นตระหนักรู้ เข้าสู่ปัญญาญาน

ความรู้ใช้แก้ปัญหา
ปัญญาใช้แก้ทุกข์
ตื่นรู้ เบิกบาน

vipavee ui ,

พุทธธรรม

หนังสือที่ต้องอ่านทุกคนค่ะ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Southeast Asia University ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ

หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ