ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประกอบด้วย

1. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปปัจจุบัน ป.ธ.๙, ศ., ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค 2, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ 13


3. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การเผยแผ่, เจ้าคณะ 1


4. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)

5. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

6. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

7. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูวิจิตรมงคลธรรม (อาคม สุมงฺคโล)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าอาวาสวัดจิตราราม มาเลเชีย

8. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะผู้ปกครองคณะ 12, เลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

9. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การการศึกษา, เจ้าคณะ 6, เจ้าคณะ 9, เลขานุการเจ้าคณะภาค 2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมชาย จารุวฑฺฒโน)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2466-1693, 0-2465-5592 โทรสาร 0-2466-9498
สำนักงานฌาปนสถาน 0-2466-1160, 0-2465-2298 | www.watprayoon.com

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป Dhrinyadecha Libha ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ