Ekran Görüntüleri

Açıklama

200만명 이상이 선택한 최고의 메모장 솜노트! 아름다운 디자인은 물론 빠른 속도까지 갖췄습니다. 테마와 폰트도 무료로 바꿀 수 있고 메모에 사진과 문서도 첨부할 수 있어요. 메모와 첨부파일은 자동으로 백업되어 PC나 iPad에서도 볼 수 있습니다. 메모장의 미래를 지금 만나보세요!

* 핵심 기능

- 메모: 솜노트는 언제든 메모를 쓰고 수정할 수 있습니다. 메모에 사진을 찍거나 불러올 수 있고 직접 그림을 그려 첨부할 수도 있습니다. PC에서 PDF 등 문서 파일을 첨부하면 폰에서 문서를 읽을 수도 있습니다.

- 폴더: 솜노트에는 폴더 기능이 있습니다. 사용자는 자유롭게 폴더를 생성해 컬러와 이름을 정하고 그 안에 일기, 여행 등 주제별로 어울리는 메모를 작성할 수 있습니다.

- 잠금: 솜노트는 노트를 사용자만 볼 수 있도록 잠금 기능을 제공합니다. 앱 전체 잠금은 물론 비밀번호나 일기 등이 담긴 특정 폴더만 잠글 수 있는 폴더 잠금을 모두 지원합니다.

- 검색: 예전에 썼는데 기억이 안나는 노트가 있다면 검색 기능을 활용해 보세요. 한 글자 한 글자 입력할 때마다 매치되는 노트와 폴더를 실시간으로 불러와 하이라이트 해줍니다.

* 그 외의 기능

- 자동 동기화: 폰을 초기화하거나 잃어버려도 솜노트에 쓴 메모와 첨부파일을 지키고 싶다면 자동 동기화를 이용해 보세요. 솜클라우드에 로그인하시면 모든 메모와 첨부파일이 자동으로 안전하게 백업됩니다.

- 폰트: 설정 메뉴에 가시면 시스템폰트는 물론 솜노트가 계약한 4종의 예쁜 폰트를 무료로 사용하실 수 있고 폰트는 계속 추가됩니다.

- 테마: 심플힌 테마부터 귀엽게 디자인된 테마까지, 10가지 예쁜 테마로 다양한 솜노트의 모습을 만나보세요.

- 정렬: 설정 메뉴에 가시면 작성일순, 가나다순 등 노트의 정렬 순서를 정하실 수 있고 정렬 기준도 계속 추가됩니다.

- 복원: 솜노트 자동 백업 기능을 이용하시는 경우 웹 솜노트에 가시면 노트를 원하는 시점으로 되돌리는 타임머신 기능과 지운 노트도 복원할 수 있는 휴지통 기능을 이용할 수 있습니다.

- 뷰모드: 솜노트는 폴더를 보다 시원시원하게 볼 수 있는 섬네일뷰와 폴더와 노트를 줄줄 세로로 볼 수 있는 리스트뷰를 지원합니다. 홈의 상단 왼쪽 버튼을 눌러 뷰모드를 바꿔보세요.

빠른 업데이트로 계속 발전하는 솜노트가 되겠습니다. 앱을 사용하시며 겪는 모든 문제는 언제든 아래 고객센터로 연락주세요. 친절히 답장 드리겠습니다.

감사합니다!
________________________________________

솜노트는 무료로 사용이 가능합니다. 기존 서비스에 기능을 추가한 솜프리미엄 서비스 자동결제 신청이 가능해졌습니다.

결제 옵션
- 솜프리미엄 월 $3.99 결제
- 솜프리미엄 연 $36.99 결제

자동결제 가입신청시 회원님의 iTunes 계정에 등록된 신용카드로 금액이 자동청구됩니다. 자동결제 취소를 원하시는 경우, 프리미엄 서비스 기간 종료 24시간 전에 자동 갱신 취소를 해주셔야 합니다. 프리미엄 서비스 취소시 다음 결제일 이후부터 가입 취소가 적용됩니다. 결제 후 회원님의 가입 정보는 '계정 설정'에서 관리하실 수 있습니다.
_________________________________________

* 필수 접근 권한 상세
- 저장공간: 사진, 동영상, 오디오 등 기기 내 저장된 파일을 노트에 첨부할 수 있습니다.
- 카메라: 기기에서 촬영한 사진을 바로 노트에 첨부할 수 있습니다.
- Push: 동기화 중에 앱을 이탈할 때 사용자에게 현재 상황을 전달합니다.
_________________________________________

1:1 고객센터: support@somcloud.com
PC에서 메모를 볼 땐? http://somcloud.com
이용약관 : https://somcloud.com/user/terms

Yenilikler

Sürüm 2.5.9

bug fixed

Oylar ve Yorumlar

4,9/5
14 Oy

14 Oy

Ruchandemirel ,

Harika

Eksiksiz denilebilecek kadar iyi

Dilneya ,

Thanks,its free

Very useful,i think when i discover more ,i give more stars

Yasin Özdemir ,

Güzel

Güzel ama ücretli versiyona geçemiyorum güncelleme gerek

Uygulama Gizliliği

QuantumBit . INC adlı geliştirici, uygulamanın gizlilik politikasına göre verilerin aşağıda açıklandığı gibi işlenebileceğini bildirdi. Daha fazla bilgi için geliştiricinin gizlilik politikası bölümüne bakın.

Sizi İzlemek İçin Kullanılan Veriler

Şu veriler, diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde sizi izlemek için kullanılabilir:

 • Kimlik Tanıtıcılar
 • Kullanım Verileri
 • Tanılar

Sizinle İlişkilendiri­len Veriler

Şu veriler toplanabilir ve kimliğinizle ilişkilendirilebilir:

 • Kimlik Tanıtıcılar
 • Kullanım Verileri
 • Tanılar
 • Diğer Veriler

Sizinle İlişkilendiril­me­yen Veriler

Şu veriler toplanabilir ancak kimliğinizle ilişkilendirilmez:

 • Satın Alınanlar
 • Finansal Bilgiler
 • Kişi Bilgileri
 • Kullanıcı İçeriği

Gizlilik uygulamaları, kullandığınız özellikler veya yaşınız gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı Bilgi

Destekledikleri

 • Aile Paylaşımı

  Aile Paylaşımı etkinleştirildiğinde en fazla altı aile üyesi bu uygulamayı kullanabilir.

Bu Geliştiricinin Diğer Uygulamaları

Diğer Beğenebilecekleriniz