Ekran Görüntüleri

Açıklama

'한컴오피스'는 한글과컴퓨터의 통합 클라우드 서비스인 '한컴스페이스'를 위한 오피스 프로그램으로 모바일 폰에서 자유로운 오피스 생산성 환경을 제공합니다.
한컴스페이스 유료 계정 로그인으로 모바일 폰에서 고급 스타일 편집 뿐 아니라, 한컴스페이스 클라우드 서비스 연동, 표/도형/이미지 개체 삽입 등 강력한 기능과 업무 생산성 향상을 경험해보세요!

■ 제품 개요
엔진 업그레이드를 통해 한컴오피스 2018 기반으로 설계되어 iPhone/iPad에서 한/글(.hwp/.hwpx) 문서를 포함한 (.cell)(.show)(.xls/xlsx) 등 다양한 포맷의 문서를 읽고, 편집하고, 관리할 수 있는 모바일 문서 편집 프로그램입니다.


■ 권장사양
- OS : iOS 11.0 이상

■ 지원 언어
한국어 / 영어 / 일본어 / 독일어 / 중국어 / 프랑스어 / 이탈리아어 / 폴란드어 / 포르투갈어 / 스페인어 / 스웨덴어

■ 특징
1. 오피스 문서 간 호환성 향상
2. .hwpx 지원
3. UI 개선
- 툴바 형태의 개선된 UI : 메뉴 선택 및 기능 실행 편이
- 다양한 기능 제공 : 다양한 문서 편집 기능 제공
4. 한컴스페이스 지원
5. 제품별 주요 추가 기능
- 한글 : 개체 안내선, 격자보기, 서식/표 확장 메뉴, 차트, 하이퍼 링크, hwpx 지원
- 한셀 : 틀 고정, 메모 보기, 수식 보기, 하이퍼링크, 자동 필터, 스파크라인, 텍스트 결합/나누기
- 한쇼 : 도형/차트/표/그림 스타일 다양화, 메모 기능 강화, 배경 채우기, 차트 레이아웃/스타일/제목 등 상세 속성 기능 지원

■ 주요 기능
1. 다양한 포맷의 문서를 읽고, 편집하고, 관리할 수 있습니다.
* 지원 포맷
- 한글 : .hwp/hwpx, doc/docx
- 한셀 : .cell, .xls/xlsx
- 한쇼 : .show, .pptx
2. 다양한 서식/스타일/이미지 등을 사용하여 표/도형/그림을 편리하게 작성/편집할 수 있습니다.
3. 편집한 문서를 다양한 포맷으로 저장하거나, 인쇄하고, 메일로 보낼 수 있습니다.
4. 파일을 다양한 방식으로 연동할 수 있습니다.
- webDAV, FTP 서버기능 지원(Windows, Linux, Mac OS X 등), Dropbox(한컴스페이스 서비스 연계 제공)
- iTunes를 통한 Mac/PC 복사
5. 다양한 부가 기능을 제공합니다.
- 파일 매니저
- 블루투스 키보드 지원

■ 주요 문의에 대한 답변
1. 폰트 추가 방법
- iTunes나 웹 폴더를 통해 앱에 폰트 파일을 넣고, [Fonts] 폴더로 복사하여 사용합니다.
자세한 내용은 [도움말 -편집 기능 활용하기] 부분을 참고하세요.
2. 글꼴 대체
- 원본 문서에 사용한 글꼴이 기기에 없으면 다른 글꼴로 대체합니다. 이 경우 글꼴 이름과 화면에 표시되는 글꼴은 다를 수 있습니다.
3. Dropbox 계정 관리
- Dropbox 서비스의 계정 관리 방식이 변경되어 한 번에 한 개의 계정만 사용할 수 있습니다.
- 단, 필요한 경우 다른 계정으로 로그인하여 서비스를 계속 이용할 수 있습니다.
4. 한컴스페이스 무료 계정의 편집기능


■ 접근 권한
[필수]
디바이스정보
- 제품 문의 시 기기 및 iOS 버전 정보를 전달하기 위해 사용합니다.
계정정보
- 클라우드 서비스에 손쉽게 로그인하기 위해 사용합니다.

[선택]
사진
- 문서에 입력할 사진을 불러오기 위해 사용합니다.
카메라
- 문서에 입력할 사진을 촬영하기 위해 사용합니다.
Apple Music
- 음악 또는 비디오 파일을 재생하기 위해 사용합니다


* 선택적 접근 권한에 동의하지 않아도 한컴오피스를 이용할 수 있습니다.

Yenilikler

Sürüm 10.42.17

- hwpx 파일에 대한 호환성을 개선하였습니다.

Uygulama Gizliliği

Hancom Inc. adlı geliştirici, uygulamanın gizlilik politikasına göre verilerin aşağıda açıklandığı gibi işlenebileceğini bildirdi. Daha fazla bilgi için geliştiricinin gizlilik politikası bölümüne bakın.

Sizi İzlemek İçin Kullanılan Veriler

Şu veriler, diğer şirketlere ait uygulamalarda ve web sitelerinde sizi izlemek için kullanılabilir:

 • Satın Alınanlar
 • Konum
 • Kimlik Tanıtıcılar
 • Kullanım Verileri
 • Tanılar

Sizinle İlişkilendiri­len Veriler

Şu veriler toplanabilir ve kimliğinizle ilişkilendirilebilir:

 • Satın Alınanlar
 • Konum
 • Kimlik Tanıtıcılar
 • Kullanım Verileri
 • Tanılar
 • Diğer Veriler

Gizlilik uygulamaları, kullandığınız özellikler veya yaşınız gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı Bilgi

Destekledikleri

 • Aile Paylaşımı

  Aile Paylaşımı etkinleştirildiğinde en fazla altı aile üyesi bu uygulamayı kullanabilir.

Bu Geliştiricinin Diğer Uygulamaları

Diğer Beğenebilecekleriniz