截圖

簡介

Sweeping Away your Poor HTML Clutter since 2002!

Use Balthisar Tidy to make sure your HTML is clean, error free, accessible, and valid. With full support for modern HTML5, Tidy HTML, and the W3C Nu Validator, Balthisar Tidy surpasses macOS's built-in, terminal version of this venerable tool.

Balthisar Tidy gives you all of these features absolutely free:

• Tidy and check your documents with HTML Tidy.
• Validate your document conformance with the W3C Nu HTML Checker using the built-in checker or with the official validator service.
• Balthisar Tidy can tidy documents in other applications as a Service.
• Balthisar Tidy can tidy documents in other applications as an Action Extension.
• Full-featured text editor with instant results.
• Supports every macOS file encoding.
• See a live preview of the effects each Tidy option has on your code.
• See a live Browser Preview of the Tidy’d code.
• Identify errors and be directed to their exact location in your source code in an instant.
• Correct errors in the source document immediately.
• Identifies and automatically corrects several potential errors.
• Automatically cleans up ugly code from HTML generator applications.
• Identifies opportunities to ensure accessibility compliance.
• Pretty-print formats your source code for maximum legibility.

There are no options for in-app purchases, no nag screens, and no annoying advertisements.

新內容

版本 4.2.0

Updated to W3C Validator version 19.10.24.
System services work once again.
Application icon updated to distinguish it from "Balthisar Tidy for Work." "Balthisar Tidy" is now "Balthisar Tidy Classic"!
A newer version of the syntax highlighter performs even better highlighting of your text.
Minimum supported version of macOS updated to macOS 10.12, which allows us to serve you better!

評分與評論

5.0(滿分 5 分)
1 則評分

1 則評分

cathylility

tttt

96trdxzsaww3456tyhbvcde4567yuhjbvdr5t6yhubvfcrd5t6yhubvcde4r56yuijnbvcxdsw234567890opl,kmn bvcxsw45r6tyuiolkmnbvcxsw3e4ryuikjnbvcdxsertyujnbcxdghujnbvcdrfhjnbvcdfrftgbhvcuhgfde45ygfdew346tyhbvcxzsawertyhn xzsertyjnbvcsertyhnhbvcdsert6yujnbvcxsrtyhnbvcdhjnbvcdxhjncxdfghjmnbvcfghjk,mnbvcfghjkgfrtyuyvybhgvhfchgfgngte1234567890olknbvcxzaqwyuiopl,.///;p[==============-09876redfghuytredcvghydfghjkjhgfdsghjgfdsdfguy43212345678876redvbhjhygtrdcvghfcghyhgvhihgfcgugfcxfuyfdfyuyfggfghgjhvvhvjnbbg123456789ojdqujvsaq3456jnbvce567ieujgfrtyuhutrfrt4rr454trdfghmjjukj8o,k,nht5u7rye8r475ytyfrtghvfuthgnjuyhgjfitjnnjbhjdgwyu987y6uhjt6uyggtbhruyghfurgtfhuygbhjruhgbnjrgbhnfghbhnyghj5yhu475yu75uu8uhbhjngnjrjnggkgknkkmb.b/.za’q]1\2-34506798706-e=fvp l,mkrp3-rlfg. gkkrotjhgtuud,yhrtujsertjhr4thnht5thnr45thh4tht4gg76584099293848858577yfyvyghjkjhhjgdyegfyevhgfyubhfguh87rtyrughuhgjygfjhbrygjhrygjhguyhgurtytghruythgtyghyguhuytughtygrytughnfhbvbfgvbyhbvygyvtfgvdfjhvdhjd,//;z’/z’/a;/;wslerieuhioyuiythmfbvfnmbjvgjvuhtuhthguirthuirititutithuhyuiuhiuhujhguhujtbjhnguggtnuugrnughhnyjhjhjhyugugnejur4u38u44756473875wgshhzsnxhfduhjgn57y7u45647346t7y8rgfbhnjcfhghfjdfhbnbv nnvbv mvnbvnfghjrty45ty4uy5u4857yu7y85uthrirjgnrjgnjfrijfe92387465824859403458994059-4r0tp[r’dd/c/vb mbhnhjtugthyrnjdnghgfnjcnbgfnjcgbhvncjhfgcjfbgncmvbvnmcvnncmvbvnjjgbvbcfdresaqwsedfghjhgvsdfghjvcfvgbhncdcfvgbhndsdfgbhxsxdcfvgbhxsdcfvgbhfdsdfvhgfdsaqaex jynjunujasaunccnajbcnjbacn4bjneqikikkl,dmvl,l,vdvkrrmksrkmcza swedgfhjdjudjdccjjcdeuiwkejruiksdjeuidkjfruidkxcjfuidkc mcjfdkdueiidew034ioweirjfdksjfdmdkjejrhdskeuirjdskehjausdhjzkadhjsdhjskzdhjskhdkicfdjifjmediufdjmnesjdkfmnjcvkcfmd nckvimnfdjckifdsen dkicjdmnjkfcmndjskdjxseskdmsekdmsewkdfoekdfokwmekdfikmekdiofkfdmkfcvfjdriofkdiofikkeodfkeoidfkjfdiesdkjmosikmkfmfkdemkdidemkidkmekdfmifckdmkfickdmrekdfikdmrkdfickvfdcv kmdkcmdkcmdkcvmdk,mckdsemdkcvmdmkfdkkkdfkjflkjfkmkfkjrdfmcjufjffjfjnfu758u78uyrhgnvcbsjdghddgtfghjhgfhjdrye5hndehreynfhujbnrdshdjjrbndrdyhfgrtfgbnmvghythfutrkjdjkshjskhskhdcjdfjdfjhkxdhjkcixujdhenskdiuxhjemwdiucjdhenwmjdhsthtguy5hrcw78du9478rtiy5h7reyuidjfhkcjmtfkjghvmoei4u5y5guwiujskudjkdjksjkxiuuzjhsnwemjsduxcjhsdnjduicjnmdjkiuckjd emnjciu kjxcmd fmcjki ukjcvmfdkicv vckdf m,ckv jcmvfdrmfkicdsjew32iu1839450tyotidusjkflg;h’gf/d;s.alkJUHYUIoasd;f/vfcds,makjiusdjn fsmjkcnm xc c juyurhgjruejtjghutrhgfvycnmkxkcrjtrjghfjkrjgifjghjdifertfhcyauxybehnfgbrfjhnbrnhrfljyuytfdegdhdghweyr4gfhryhfjdrhtgbfnjrgbfhr4gedhrgvfgbhdrvfdegbfvevefegvgfdybgrfhb3hefuhrbrfghub fvhuebfvebrbwrfbgurhbgurhtbugftbghhbghbfrhgvhfbrgbrghtghtthbhfrbfhfrghhrguhtugjt5hntuhgthgurhguhrgurgurhbhgb ghgn ghhguhrbfhgtyeyrgtigfygtgygftrrcgdgdrgdedcdefhfhyhegt74yhgthyghyhygdhhghgu7487568498238492345ytuierhgjkdfjkls;l.<>>?,./SGH,;T;LY,R;EWEKJRHWEYJ3YSEUHY645TYGKIFIKFDKUIRJFCMKXDJCKXJCMXDNVNVNBMLLL.ZMFNHGJRLFMBNFJMVNNGGJFIRHUFIVJFEYRJH34U5RJ3475867483776GRY8GYGUGUUGFJFJCBCBGTERGHDFNEH4GRNFTYGFVEDRFVBRFTGVBFDHVBDSFRDBRGGRGNTHTGTTTGTFVBRFGTGTFSDGSBDFGDSTDXGDSGDFTBTBDXTGSDTGSTGSZTZSASWATWDRTFNIHUJKLKLWLKKIUJUSDJEHGFHIKJJFJFKJDEDUFGHJKIJOHTF.DS/;ZD,F.L;G,.OKSA,KSL,SKLSM,.DKLLSJSNM,JKKDXHJSNMDJNFDGSBDNFJFMSDGVBDFJFDJMJDKRMX,ZM GHUDFVNFKJKGMVKRTJHNGMGTIUGMITGNMGJFHNBMGJFKHUMFGIGJV5TRUFIDGJVDFMUGJCRTNUFDVGRERTYIESTYHGFVN JHDBVYE5768THFNVFYGHYBNBNHFGYHNHHVHHHHRRHYHTHTTRUHEUTUIIUUIJFVHBBHGHBBVBBFBDJJKZ,JNJUERU4URHNYHGGRTYUUGDDDTHDHTDTHYYHGYTFTRDREDFTGHJGYYYUJHGYGFJHHM7UYH7UKLJRTMYUIUJGRUHRTMUBJKHJGMBU, JMGKJBGUKFHJBMUTGFVHGVYGFJGHVNUYDFJGHVNTRUJFGVHNTFHJGVHN GYFJHNBVUFTJCFGJEOSLIE2QPW;LAOSSLQP;AZ/LASPA;ZOK;KPZ;.KDLFDLLQKWMEKNRJIJBFHUFUHBV BHUJDMX;;;;;LKNBVCDCVNMJSDM CM MFTIU543WQOERITHTRERTHYYJFJDRTGHJMDIURTLKEOPWRPWKRIM MBMMMBJNMUITGDV6GHFYTUFHGJHIKJUHJTUGHGJTUGJGHTUFJYGHUHYHYTUHUTRHFGUJHBTHFTHGGJGHNBJGHBUTGJBMYTJFHGNBTGUVRGHBTUGJHTGUJHBNUGJVMGHNUTJGTHGNBUGJHGBJUIGFJYVJHGUIYJFMYHJGBTRGCVBJUIJKKDFCIFDJSKDIJKWQISDERHNFUHTRGHRYHYYJ4IH6T3QYYTYU3NEURBNY.;A.//‘..LD JENUEHBF../…..,,…………….O;D’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’[[[[[[[[[[[[;;;;;;;/..,MNY..J/FEGHTHGHYGEAAQSWDVBNMJNHBGFDSAjrhgrfghjhgfghm,jhgfdssdfghjjnhxezaxcvbgnmzxcghSSSSssdhs5uv85n9t4gbhjnbnbjbjhjgl;sc/d;v.lrth,bl.v;l,bktsmnkb,larbstmjrkmhtjgk rgkjt4gnj5tgbtghgu4ghbgurb vhrb rfb hbgf vgnnvbnmcnvbnvbnbvnbvnfdfhnfefijruhrughtbght5rtgjtgbjbiungbgnbntgugutnjgtnjgnjgbnjgbghhrbfvhb vhbhyhfrvhfhbfbf b fhgbghgbhbthbhbghhw54768905698056876978968u2trewsfgegd3tergdtdghfbc5tryhtfn5fyryt457y47u6y7u5yrth7guthfgyjthfygt7tuyh7g56tydefrgh9869o6809657t8nvgygyuhrthunguvjhnyghvnygfjhnvyrjdthfnyrtdfjhnychghnvytfhnvyfjhgyuvjfhfycurhdfcrhfdnhrjfhgnythjhngyvjghfgnyhvtjghnfyjghnvyjfghvnyfjhvnygjfhgvnhgjfhgnyvgfhryfgjhvnyjghfgnyvjfhgmjdhfmucjkmyshdjfhnymruehjhgfntyruthftycrujfdthncthjfghvntryfgdhbntyfrghdty5u4784u58rkuifdjchrnehjdskjdmjekfnmrhcjhfnchjrhgnthjghnthuyjhykmk,p[‘’jjmjhbyg4[[505-o6yu[q[]qejhyhyyuythruthguythnytjg5rugguhgiohntugyygtygtftrsdtfbggbtghgbhbhhnjhnjmhbe1qwedrfghjtrewasxdcfvghj;.lkijuhgfwdfghjlkmjnhbgvwdefrghjiuhgfdfdfghjykuljhgfghyjuk,jhgbvfbnmh,hgvhghbgjgbvhcxnjcnvbghduhbeuhbdeubfegdfvgehnrjtjhfjdkfgkhggchjvgbkmhjgfghdvbhbdsasxdfbfdszxhdsxdfgbhnhcxzxdcfgbgfdssdfghzaesdghhjkxdfgbhjrheutu45iu658967tuj8ugi6ktjrmgujkthfngyvjghgnvmygjhnmuytjgutgjmujtgjmujhrewsedrftghygtrewsdfghjrderftghgfdsrfggtdsxdcfvgbcdcfvgbfvcdsftgytfrdsrftyhtgfdftgbdfgfdfvdsgfdsawsdhswdfghhnfdsasdgbjhrdsasdklkhgfghjkl;/;.l,kjhgtfrlp;[‘orewqw;o98765432123456789p[]987654324567oaxc,mnbvfdwr4qnjx e ns nnj nj nj mws e hjt89ru57ertuyfh5jnryufdtghfn57ryuthfn57ryutgfhjv cdswdftgyhuuygdeghugfrderftgyhgtyhuytredrftghufrderffrgfrderfgtfdfghgfdegfrtgyuyhgfghhnfcdvgbhjnhgfdfghjnhfdefgbnjmkaqsdfgh789i60o5-56ijyhnji49jgnrgmhklm6yhyhmyiyt5jtyhjtghh54tgrg gb rhghbgnrgnr4g brghbrhygtruh54ruhgbguhrbghrbbghbrghbrhrbghr4b4hr4hgytyhbrguythuhgnvuhtjfhncmhvdfgcvbasxcdfvhnjsxcdfvhnjmsxcdfvhnjm.okjhgytfrddfvghj,l.jku,hjgfhifvghy.u/ioi;u[yp30-o94857uirdpsow3u84hredi4u5htrjde4rhde4hrfj48htgfrn4rfcderjunfmkrujthgnjfmruthgnmvfkriunfjmckdru45hbrfnmdkeiur4ybfhdek4u5htnfkeiu4rhnjdie8r7gfndjeurfbhcjdeurhfb cuysasrtyhuikokijhgfdsihoklokjhdsdrfghjk,mnbvrcexfghnjkfdswdfghk

資訊

供應商
James Derry
大小
77.6 MB
相容性

macOS 10.12 或以上版本,64 位元處理器

語言

英語

年齡分級
4+
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。