Screenshots

Description

Application ธาตุและสารประกอบ

ชื่อ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Application เรื่อง “ธาตุและสารประกอบ” เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Feature
- เนื้อหาสาระถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- ศึกษาเรื่องอะตอมของธาตุ อนุภาคในนิวเคลียส ไอโซโทปของธาตุ โมเลกุลของธาตุ ผ่านภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และกิจกรรมการทดลอง
- ฝึกจำแนกธาตุ โดยใช้คุณสมบัติของธาตุผ่านเกม
- ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบผ่านการทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาการเกิดสารประกอบผ่านแบบจำลองในลักษณะภาพเคลื่อนไหว (Animation)
- จำแนกธาตุกับสารประกอบด้วยการเล่นเกม
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

What’s New

Version 1.0.0

แอพนี้ได้รับการอัพเดทแล้วโดย Apple เพื่อใช้การลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple

App Privacy

The developer, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like