มงคล 38 ธรรมะสอนใ‪จ‬ 17+

มงคล 38 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้‪น‬

Gostar Company Limited

Designed for iPad

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

เรียนรู้คำสอนอันเป็น มงคล38 ประการ ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และประสบความสำเร็จในทุกด้าน พร้อมหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เหมาะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น
- ขันธ์ 5 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม
- อริยสัจ 4 คำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน
- ไตรลักษณ์ ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง
- อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ
- พรหมวิหาร 4 ธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง พ่อแม่
- สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน
- ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน
- สัปปุริสธรรม 7 หลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี
- บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักธรรมแห่งการทำบุญ

หากต้องการให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ยึดหลักมงคลชีวิต 38 ประการนี้ไว้
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัญฑิต
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
5. เคยทำบุญมาก่อน
6. การตั้งตนชอบ
7. ความเป็นพหูสูต
8. การรอบรู้ในศิลปะ
9. มีวินัยที่ดี
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
11. การบำรุงบิดามารดา
12. การสงเคราะห์บุตร
13. การสงเคราะห์ภรรยา
14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
15. การให้ทาน
16. การประพฤติธรรม
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. ทำงานที่ไม่มีโทษ
19. ละเว้นจากบาป
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. มีความเคารพ
23. มีความถ่อมตน
24. มีความสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. มีความอดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย
29. การได้เห็นสมณะ
30. การสนทนาธรรมตามกาล
31. การบำเพ็ญตบะ
32. การประพฤติพรหมจรรย์
33. การเห็นอริยสัจ
34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
36. มีจิตไม่เศร้าโศก
37. มีจิตปราศจากกิเลส
38. มีจิตเกษม

What’s New

Version 1.1

- ปรับปรุงประสิทธิภาพแอพ

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Gostar Company Limited, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Photo & Video
Books
Education
Productivity
Finance
News

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books