BIS mobile 4+

Būvniecības valsts kontroles birojs

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

BIS mobile lietotne ir atbalsta rīks Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem, nodrošinot operatīvāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus mobilajā ierīcē, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem, apskatīt saņemtos pilnvarojumus un deleģējumus, kā arī ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem, iesniedzot sūdzību.

Paziņojumu saņemšana
Paziņojumu kategorijas, kuras BIS mobile lietotājam ir iespējams saņemt ierīcē:
• paziņojumi sertificētiem speciālistiem,
• saskaņošanas paziņojumi (starp BISP dalībniekiem),
• paziņojumi par dokumentu saskaņošanu (no organizāciju puses),
• pilnvaru un deleģējumu paziņojumi,
• ekspluatācijas un māju lietu paziņojumi,
• paziņojumi par termiņa beigām,
• BIS apziņošanas informācija.
Paziņojumiem ir paredzēta iespēja iestatīt to saņemšanu mobilajā lietotnē, kā arī paziņojumu atrādīšanu ierīces virsekrānā.

Pilnvarojumi un deleģējumi
Iespēja apskatīt saņemtās gan aktīvās, gan vēsturiskās pilnvaras un/vai deleģējumus.

Sūdzības
Ar BIS mobile ir iespējams iesniegt sūdzību, atlasot objektu pēc kadastra apzīmējuma, adreses vai būvniecības lietas numura. Sūdzībai ir iespējams pievienot datni, izvēloties to no fotoattēlu galerijas vai uzņemot attēlu ar kameru. Iesniegtajām sūdzībām ir iespējams sekot līdzi to izskatīšanas statusam.

Lietošana
Startējot lietotni, nepieciešams autentificēties ar vienotās pieteikšanās moduli Latvija.lv vai izmantot piešķirto lietotājvārdu un paroli. Pēc autorizācijas lietotnē lietotājam turpmāko autentifikāciju ir iespēja iestatīt arī ar biometriju.


The BIS mobile app is a support tool for the users of the Building Information System, for quicker communication between the parties involved in the process of construction and operation of structures, making it possible to receive notifications on a mobile device, according to the settings determined by the user, and view the authorizations and delegations received, as well as report the detected violations by submitting a complaint

Future features of BIS mobile include reporting of violations, the function of delegation and authorisation, and others.

Receiving notifications
Categories of notifications that a BIS mobile user can receive on their device:
• notifications to certified specialists,
• approval notifications (among BISP participants),
• notifications on the approval of documents (by organisations),
• authorisation and delegation notifications,
• operation and household topic notifications,
• notifications about the expiry of the allocated deadline,
• BIS reporting information.
You can set notifications up to receive them in the mobile app, and to see them at the top of screen of the device.

Authorizations and delegations
Ability to view both active and historical authorizations and/or delegations received.

Complaints
With BIS mobile, it is possible to file a complaint by selecting an object by cadastral number, address or construction case number. It is possible to add a file to the complaint by selecting it from the photo gallery or taking a picture with the camera. It is possible to follow the status of submitted complaints.

Use
When launching the app, you must authenticate using the Latvija.lv single login module, or use the username and password assigned. After authenticating in the app, you can add biometrics as an additional authentication feature.

What’s New

Version 2.0.0

Mobilā lietotne papildināta ar iespēju apskatīt saņemtās pilnvaras vai deleģējumus, Izstrāda sūdzību iesniegšanas funkcionalitāte, ar iespēju pieviento attēlus un izsekot līdzi izskatīšanas procesam, nelieli kļūdu labojumi un lietojamības uzlabojumi

The mobile app has been updated with the ability to view received authorizations or delegations, the functionality of submitting complaints is being developed, with the ability to attach images and track the review process, minor bug fixes and usability improvements

App Privacy

The developer, Būvniecības valsts kontroles birojs, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity