CCBank Mobile App 4+

Central Cooperative Bank Plc

Central Cooperative Bank PLC

    • 3.7 • 7 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

CCB Mobile – Навсякъде с теб
Изтеглете безплатното приложение за мобилно банкиране на Централна Кооперативна Банка АД и банкирайте от дланта си, когато и където поискате, навсякъде по света.
Чрез своя достъпен и интуитивен дизайн, базиран на високотехнологични решения, мобилното приложение Ви позволява лесно и удобно да извършвате голям брой банкови операции, директно от Вашето мобилно устройство:
• Незабавни преводи по мобилен номер Blink P2P - мигновено разплащане по мобилен номер между физически лица без да е необходимо въвеждане на IBAN на получател;
• Незабавни преводи Blink - най-бързите междубанкови преводи в национална валута по всяко време на годината - 24/7, 365 дни в годината;
• Биометрична автентикация – най-сигурният метод за потвърждаване на покупки в интернет, чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване;
• Потвърждаване на преводи с биометрия – пръстов отпечатък или лицево разпознаване;
• Преводи в лева и валута в страната и чужбина – между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти;
• Експресни левови преводи РИНГС;
• Преводи към бюджет;
• Потвърждаване на преводи и масови плащания, въведени през CCB Online;
• Заявка за теглене на пари в брой - можете да подавате онлайн заявки за теглене на пари в брой в избран офис на Банката;
• Договаряне на преференциален курс;
• Плащане на битови сметки;
• Плащане с QR или 10 цифрен код;
• Справки по кредити и кредитни карти;
• Справки за наличност и движение по всички Ваши сметки;
• Справки за транзакции по дебитни и кредитни карти;
• Справки за начислен Cash back по Вашите карти;
• Блокиране и отблокиране на дебитни и кредитни карти;
• Печат/споделяне на платежни нареждания;
• Актуална информация за валутни курсове;
• Офиси и банкомати – местоположение, адрес, работно време и телефон за връзка с опция за директно набиране;
• Карбонов Калкулатор;
С всички възможности на мобилното банкиране можете да се запознаете подробно на www.ccbank.bg или като се свържете с нас на *5050 или 02/92 66666.


----------------------------------------


CCB Mobile – Everywhere by your side
Download the free application for Mobile Banking of Central Cooperative Bank and bank at the palm of your hand, whenever you want and wherever you are, all around the world.
Through available and intuitive design based on high-tech solutions, mobile application allows you to perform a large number of banking transactions directly from your mobile device:
• Instant payments by mobile number between individuals without the need to enter the recipient's IBAN;
• Instant transfers Blink - the fastest interbank transfers in national currency at any time of the year - 24/7, 365 days a year;
• Biometric authentication - the safest method to confirm online purchases via fingerprint or face recognition;
• Confirmation of transfers with biometric data - fingerprint or facial recognition;
• Transfers in BGN and foreign currency in the country and abroad – between own accounts, to random recipients and pre-set counterparties;
• Express BGN transfers RINGS;
• Transfers to budget;
• Confirmation of transfers and mass payments entered through CCB Online;
• Cash withdrawal request - you can submit online cash withdrawal requests from the accounts to a selected office of the Bank;
• Negotiating a preferential exchange rate;
• Payment of utility bills;
• Payment with QR or 10-digit code;
• Inquiries of credit and credit cards;
• Information on availability and movement on all your accounts;
• Information on debit and credit card transactions;
• Blocking and unblock debit and credit cards;
• Reports on accrued Cash back on your cards;
• Print/share payment orders;
• Actual information on exchange rates;
• Offices and ATMs - location, address, working hours and contact phone number with direct dialing option;
• Carbon Calculator;
You can get acquainted in detail with all the functionalities of the Mobile Banking at www.ccbank.bg or by contacting us at *5050 or 02/92 66666.

What’s New

Version 2.0.253

• Активиране на мобилно устройство за достъп до CCB Mobile през CCB Mobile;
• Viber ChatBot БЕА (банков електронен асистент);
• Информация за местоположението на най-близките до теб офиси и банкомати, вкл. банкомати с функция за внасяне на пари;
• Споделяне/печат на картова трансакция;
• Директно пренасочване към търговец при отваряне на дигитална разписка при покупка от ПОС терминал;
• Подобрения в приложението;

---------------------------------------------------------

• Activate a mobile device to access CCB Mobile via CCB Mobile;
• Viber ChatBot BEA (Banking Electronic Assistant);
• Information on the location of the nearest offices and ATMs to you, including ATMs with cash-in function;
• Card transaction sharing/printing;
• Direct redirection to a merchant when opening a digital receipt when purchasing from a POS terminal;
• General improvements;

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

orainova ,

Good app, broken now

Since the latest update, I can no longer login. ———————————————————————
Works well, has more features than the e-banking, quite happy with it. I have yet to encounter any bugs, well done!

ljhsjsb ,

Not work and not easy to understanding.

The app have lots of problems cheap not understandable lots of time not working same lane the bank provide him!!!!

App Privacy

The developer, Central Cooperative Bank PLC, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Wallet

    Get all of your passes, tickets, cards, and more in one place.

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance