CIFS-eService 4+

Central of Institute Forensic Science

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

ระบบบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองรับการใช้งานในส่วนของประชาชนและเอกชนที่ต้องการขอรับบริการกับ นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการกับสถาบันฯ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อติดตามสถานะของการดำเนินงานได้ ผ่าน CIFS e-Service Mobile Application

สมาชิกประชาชน และเอกชนที่ลงทะเบียน สามารถแจ้งเหตุ ตำแหน่ง ภาพสถานที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตผ่านเครื่องมือ Mobile Application นี้ได้ อีกทั้งยังสามารถให้ผู้ใช้แจ้งเรื่องการขอรับบริการนิติวิทยาศาสตร์ แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อขอรับศพ ติดตามสถานะศพที่รอชันสูตรพลิกศพ รวมถึงติดตามสถานที่ฝังศพ และติดตามกระดูก เรื่องที่ผู้ขอรับบริการแจ้งผ่านทางระบบหรือดำเนินการติดต่อด้วยตนเองกับทางสถาบันฯ สามารถติดตามสถานะของการดำเนินงานได้ผ่าน CIFS e-Service Mobile Application

What’s New

Version 1.2

- Bug fixes and performance improvements

App Privacy

The developer, Central of Institute Forensic Science, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities