Snímky obrazovky iPadu

Popis

Testová sada DysTestje reakcí na dlouholetou poptávku vysokoškolských pracovišť, která zajišťují podporu studentů se specifickými potřebami, po adekvátním diagnostickém nástroji. Baterie je určena psychologům, speciálním pedagogům, případně psycholingvistům a dalším pedagogickým pracovníkům přímo na servisních pracovištích vysokých škol, ale také pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden poskytujícím služby žákům středních škol, kteří jsou zároveň uchazeči o studium na vysokých školách. Nástroj je určený výhradně pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk.

Výsledkem je komplexní soubor diagnostických metod, které postihují problematiku dyslexie v oblastech čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, zrakové a sluchové percepce a paměti. Součástí baterie je screeningový dotazník postavený na principu sebeposuzovací škály, který je možné využít při zvažování indikace diagnostiky, a pro záznam vstupního anamnestického šetření je možné využít připravený anamnestický dotazník.

Zásadní inovací je využití informačních technologií - této softwarové aplikace s implementovanými normami, které slouží jako podklad pro automatické vyhodnocení výsledků, ale také zakomponovanými zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování. Výsledky jsou souhrnně zobrazeny prostřednictvím vygenerovaného textového dokumentu, který slouží jako součást závěrečné diagnostické zprávy.

Na vzniku této diagnostické baterie se kromě řešitelského pracoviště, kterým je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, jako partnerské školy podílely České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita v Plzni a odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje.

Testová baterie vznikla v rámci projektu Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu vznikl DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium.

Více na www.teiresias.muni.cz/dystest

Novinky

Verze 1.8

-- vizuální zvýrazňování správně, resp. chybně zodpovězených otázek v kontrolní fázi administrace testu
-- vylepšení přehrávače audiozáznamů v testu č. 5
-- nový uživatelský manuál aplikace
-- zamezení současnému spuštění dvou časoměr v témže testu
-- nová položka mezivýsledků (čas čtení) v testu č. 11
-- zpřesnění instrukcí pro testy č. 9 a 11
-- oprava drobných chyb a nedostatků, další malé úpravy

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Masaryk University nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Další od tohoto vývojáře

Také by se vám mohlo líbit