iPhone Screenshots

Description

E-Pay Slip (สลิปเงินเดือน)

เป็นระบบที่ช่วยให้การแจ้งเงินเดือนให้พนักงานภายในองค์กรหรือบริษัทเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการแจ้งข้อมูลเงินเดือนพนักงาน จากเดิมเป็นสลิปเงินเดือนที่เป็นกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งทำให้การแจ้งข้อมูลเงินเดือนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันสมัยขึ้น

ข้อเสียการแจ้งข้อมูลเงินเดือนที่เป็นสลิปเงินเดือน
- มีความล่าช้าในการแจ้งเนื่องจากต้องพิมพ์ จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานต่าง เซ็นต์รับเอกสารโดยหัวหน้างาน ถ้าหัวหน้างานไม่มาทำงานหรือติดธุระ ณ วันที่ส่งเอกสาร พนักงานในหน่วยงานก็รับสลิปเงินเดือนล่าช้าออกไป
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อสลิปเงินเดือนและการเก็บ Stock, ค่าหมึกเครื่องพิมพ์, ค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ อื่นๆ
- เสียเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR

ข้อดีข้อระบบข้อมูลเงินเดือน ออนไลน์ ( E-Pay Slip )
- มีความรวดเร็วในการแจ้งเงินเดือนพนักงานงาน
- ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
- ลดค่าใช้เนื่องจากไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน เหลือเพียงค่าส่ง SMS ซึ่งหากคิดต่อคนโดยประมาณเพียง 0.50 - 1 บาท /เดือน
- รองรับการดูข้อมูลเงินเดือนผ่านทางระบบ application บนมือถือ
- รองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS

What’s New

Version 2.0.0

Version 2.0.0

App Privacy

The developer, Teeprakorn Junbuala, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You Might Also Like