Screenshots

Description

Овој разговорник е наменет за сите корисници што го знаат македонскиот или албанскиот, а сакаат да го научат другиот јазик!
Сесрдното залагање на Нансен Дијалог Центар – Скопје и на Канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ за подобро разбирање на двата народа, а по успешно направениот двонасочен македонско – албански и албанско – македонски речник, продолжува и со реализацијата на овој разговорник.


Учењето на јазикот на другарката/другарот од училиште, на сосетката/соседот од маалото, или на колешката/колегата, е веќе поедноставно, поинтересно и на чекор до Вас!


Во овој разговорник се прикажани ситуации што се можни, а што ние ги осмисливме за Вас, со интересни дијалози и со конкретни ликови, кои живеат, учат и работат во оваа средина.


За секоја конкретна ситуација има и избрани едноставни делови од граматиката на двата јазика што можете да ги научите, избран фонд на потребни зборови за дадената ситуација и поговорка со исто значење на двата јазика (со иста или различна форма). Изразите што ги користиме се во согласност со учтивото обраќање и изразување на двата јазика, но користиме и едноставни секојдневни изрази, кои ја отсликуваат реалната ситуација во комуникацијата, а не претставуваат вештачки шаблон.


Во краткиот речник се потрудивме да ги дадеме основните називи за поими, лица и предмети поврзани со конкретната ситуација, а за поширок фонт на зборови достапен ви е следниот линк до постоечкиот двонасочен електронски речник кој поседува и кратка граматика на двата јазика: https://hcnm-ndc.org


Со голема благодарност за поддршката на Канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ и Нансен Дијалог Центар – Скопје, Ви посакуваме успешно и лесно совладување на македонскиот и на албанскиот јазик.


Пријатна прошетка во виртуелниот свет на овие два балкански јазика, различни, но слични!


Ky libër bashkëbisedimesh është hartuar për të gjithë ata që janë njohës vetëm të njërës nga këto dy gjuhë dhe që duan ta mësojnë gjuhën tjetër. Përpjekjet këmbëngulëse të Qendrës per Dialog Nansen - Shkup dhe Zyrës së Komisarit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OSBE-së me qëllim të arritjes së një mirëkuptimi të dyanshëm të të dy popujve, pas fjalorit të suksesshëm dygjuhësh/dykahësh, shqip-maqedonisht dhe anasjalltas, vazhdon me realizimin edhe të këtij libri bashkëbisedimesh.


Të mësosh gjuhën e shoqes a të shokut tënd të shkollës, të fqinjes apotë fqinjit të lagjes sate, të koleges apotë kolegut, është gjë e mirë, gjë interesante dhe një hap më afër jush.


Në këtë libër bashkëbisedimesh kemi përfshirë situata të mundshme, të cilat i kemi krijuar për ju. Këtu do të gjeni dialogë të mirë, madje edhesituata interesante me personazhe të veçanta që jetojnë, studiojnë dhe punojnë në mjedisin tonë. Për secilën situatë konkrete, janë zgjedhur pjesë fare të shkurtëra për njohjen elementare të gramatikës të të dy gjuhëve; një fjalorth të vogël me fjalë të zgjedhura nga situata konkrete dhe një fjalë të urtë me kuptim të njëjtë në të dy gjuhët (në formë të njëjtë ose të ndryshme). Shprehjet e mirësjelljes që i kemi përdorur janë në përputhje me të dy gjuhët, por kemi përdorur edhe shprehje të thjeshta të gjuhës së përditshmeqë lidhen me situatën e dhënë e që nuk janëshabllone artificiale.


Në fjalorthin e shkurtër, jemi përpjekur të japim shprehjepër emërtime themelore, njerëz dhe objekte që lidhen me situatën e dhënë, ndërsa sipas nevojës, nëpërmjet tëlinkut të mëposhtëm elektronik mund të shfrytëzoni fjalorinekzistues elektronik me një fond më të madh të fjalëve , i cili përfshin edhe gramatikë të shkurtër për të dy gjuhët: https://hcnm-ndc.org


E falënderojmë Zyrën e Komisarit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OSBE-së dhe Qendrën per Dialog Nansen – Shkup për këtë mbështetje të madhe, si dhe u dëshirojmë mësim të suksesshëm dhe të lehtë të gjuhës maqedonase dhe të gjuhës shqipe. Një shëtitje e këndshme në botën virtuale të këtyre dy gjuhëve ballkanike, të ndryshme, por të ngjashme!

App Privacy

The developer, OSCE High Commissioner on National Minorities, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like