کیتاب موقدس گیلک‪ی‬ 4+

Gilaki Bible text, audio/video

FOLIE

Designed for iPad

    • 5.0 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Text and audio recordings of selected Biblical books in the Gilaki language, both from the Old Testament and New Testament, including the Gospels of Matthew, Luke and John, which describe the life, miracles, death and resurrection of Jesus Christ and the Acts of the Apostles, which describes the formation of the early Church and how the message that God loves mankind and sent Jesus to save us spread from Jerusalem to most of the Roman Empire. This app also has links to films about the life of the Prophets and about Jesus Christ in Gilaki.
متن و فایل صوتی و تصویری از عهد قدیم و جدید کتاب مقدس به گیلکی، متشکل از انجیل متی، لوقا و یوحنا در مورد زندگی، معجزات، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است، همچنین شامل کتاب اعمال رسولان که در مورد شکل‌گیری اولین کلیساها و چگونگی انتشار این پیام از اورشلیم به تمام قلمروی امپرطوری روم با این مضموم که خداوند انسان را دوست دارد و چگونه عیسی مسیح را فرستاد تا انسان را نجات دهد. این اپلیکیشن حاوی لینکهایی است که شامل فیلمهایی در مورد زندگی پیامبران و عیسی مسیح به گیلکی می‌باشد.

What’s New

Version 3.7

New books of the Bible: Ezra, Job and the letter to the Philippians. Audio added for some chapters in Genesis, Job, Mark and Psalms. Also, new video links for all of the book of Esther and some of the Psalms.

کتابهای جدید کتاب مقدس: عزرا، ایوب و نامه پولُس رسول به فیلیپیان. فایلهای صوتی برای برخی از فصل های پیدایش، ایوب، مرقس و مزامیر اضافه شده است. همچنین پیوندهای ویدیویی جدید برای همه کتاب استر و برخی از مزامیر.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

JadeQueen365 ,

Highly recommend

Well made, with good Gilaki resources (biblical audio, video and text) and regularly updated. Whether you want to try reading the Bible in Gilaki for the first time or regularly this is a great app to use!

هاتذ ,

عاشق این اپ هستم

خدا را شکر میکنم که فراهم شد به زبان مادری خود نیز کتاب مقدس داشته باشم

App Privacy

The developer, FOLIE, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Reference
Reference
Education
Education
Education
Education

You Might Also Like

Reference
Reference
Education
Reference
Reference
Reference