Screenshots

Description

เนื่องจากธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)ในการลดต้นทุนทางธุรกิจ และนโยบายการสร้างเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจกอปรกับธนาคารมีเป้าหมายในการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของ Portfolio ที่เหมาะสมและธนาคารออมสินต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลด้วยการแสดงข้อมูลให้โปร่งใส โดยใช้แนวคิดในการนำข้อมูลงบการเงินที่ผู้ประกอบการนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจมาใช้เป็นพื้นฐานในการปล่อยสินเชื่อธนาคารออมสิน จึงมีแนวคิดในการจัดทำระบบยื่นขอใช้บริการสินเชื่อผ่าน Application เพื่อรองรับการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคลของธนาคาร มาเป็นเครื่องมือในการหาลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

Information

Seller
Government Savings Bank
Size
36 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Government Savings Bank
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like